ارزش ذاتی سهام عادی :

ارزش ذاتی سهام عادی به طریق زیر تعیین می گردد . مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی آینده که بر مبنای نرخ بازده مورد توقع صاحب سهم محاسبه شود . در برخی از الگوها برای محاسبه ارزش ذاتی فقط سود سهام را در نظر می گیرند و در برخی دیگر سود سهام و قیمت فروش سهام مد نظر قرار می گیرد . تعیین ارزش سهام مبتنی بر مفروضات زیر است :

1- سود سهام سالانه پرداخت می شود .

2- اولین سود یک سال پیش از خرید سهام پرداخت می شود .

3- فروش سهام در پایان سال صورت می گیرد .

در محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی ، مسئله عدم اطمینان به زمان و میزان جریانات نقدی آینده ( از نظر سود پرداختی و قیمت فروش سهام ) بزرگ ترین مشکل صاحبان این نوع سهام است .

دومین مسئله به نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذار مربوط می شود . نرخ تنزیلی که بر مبنای آن جریانات نقدی آینده را محاسبه می کنند در گرو این قضیه است که آیا صاحب سهام مجموعه متنوعی از سهام مختلف دارد یا خیر . اگر وی دارای مجموعه متنوعی باشد ، نرخ تنزیل به صورت تابعی از ریسک سیستماتیک سهام عادی در می آید . اگر سهام عادی تنها سرمایه گذاری وی باشد نرخ تنزیل منعکس کنندة کل ریسک ( و نه فقط ریسک سیستماتیک ) سهم عادی است .

الگوهایی که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی ارائه می شود ( از نظر میزان جریانات نقدی ، زمان نرخ پرداخت و نرخ تنزیل ) دارای مفروضات مختلفی است . بهترین الگو برای تعیین ارزش سهام عادی یک شرکت الگوئی است که به بهترین نحو نمایانگر ریسک و بازده مورد توقع سهامداران آن باشد و مفروضات آن رابط نزدیکی با جریانات نقدی آینده شرکت داشته باشند .