دانلود مقاله کارشناسی ارشد، سلامت اجتماعی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

درآورد. «شكوفايي اجتماعي عبارت از ارزيابي توان بالقوه مسير تكامل اجتماع می باشد و باور به اينكه اجتماع در حال يك تكامل تدريجي می باشد و توانمندی‌های بالقوه‌ای براي تحول مثبت دارد كه از طريق نهادهاي اجتماعي و شهروندان شناسايي می‌گردد. افراد سالم در مورد شرايط آينده جامعه اميدوار و قادر به شناسايي نيروهاي جمعي هستند و معتقدند كه خود و ساير افراد از اين نيروها و تكامل اجتماع سود می‌برند» (عبدالله تبار و همكاران، 1388: 176). بر اين اساس شهروندي كه در جامعه از اين رشد برخوردار باشد، عقیده دارد كه خود سازنده سرنوشت خويش و ديگران هست. پس خود را در حال تحول مستمر و داراي نيروهاي بالقوه می‌داند كه کوشش می‌کند تا اين نيروها را شكوفا سازد. بنابراين افرادي كه واجد اين سطح مطلوب از بعد سلامت اجتماعي هستند به وضعيت كنوني و آينده امیدوارترند و معتقد بر اين هستند كه دنيا مكاني به مكاني بهتر براي همه افراد تبديل خواهد گردید.

2- همبستگي (انطباق) اجتماعي[1]: درك كيفيت، سازمان‌دهی و عملكرد دنياي اجتماعي در اين بُعد موردنظر می باشد. شهروند سالم ازنظر اجتماعي سعي می‌کند تا در مورد دنياي اطراف خود اطلاعات بيشتري داشته باشد تا خود را بتواند با ديگران كه همان جامعه و خارج از او هستند تطبيق دهد، درواقع نام ديگر اين بعد همان انطباق اجتماعي می باشد. در اين بُعد «اعتقاد به اينكه اجتماع قابل‌فهم، منطقي و قابل پیش‌بینی می باشد. افرادي كه ازنظر اجتماعي سالم‌اند نه‌تنها درمورد نوع جهاني كه در آن زندگي می‌کنند، بلكه همچنين راجع به آن چیز که اطرافشان رخ می‌دهد علاقه‌مند بوده و احساس می‌کنند قادر به فهم وقايع اطرافشان هستند. اين مفهوم در مقابل بی‌معنایی در زندگي می باشد و در حقيقت دركي كه فرد نسبت به كيفيت، سازمان‌دهی و اداره دنياي اجتماعي اطراف خود دارد» (كييز و شاپيرو،2004: 7).

3-پذيرش اجتماعي[2]: اين بعد از سلامت اجتماعي اشاره به اين می‌کند كه پذيرش ديگران نسخه اجتماعي پذيرش خود می‌باشد. درواقع «افرادي كه توجه مثبتي به شخصيت خود دارند و جنبه‌های خوب و بد زندگي را توأمان می‌پذیرند افراد داراي سلامت رواني و اجتماعي هستند. مقصود از پذيرش داده و مقاصد خاصي را به اتمام برساند و مسئوليت اجتماعي يعني ايجاد تعهدات شخصي در ارتباط با اجتماع.

5- انسجام اجتماعي[3]: ارزيابي يك فرد با در نظر گرفتن كيفيت همراهي او با جامعه اطرافش می‌باشد. «انسجام اجتماعي، ارزيابي فرد از كيفيت روابطش در جامعه و گروه‌های اجتماعي می باشد. فرد سالم احساس می‌کند كه بخشي از اجتماع می باشد و خود را با ديگراني كه واقعيت اجتماعي را می‌سازند، سهيم می‌داند. از ديدگاه دوركيم (به نقل از كييز 1998) سلامت و يگانگي[1] – Social Coherence

[2] – Social Acceptance

[3] – Social Integration