دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-1- مقدمه

در اين فصل، روش بکار گرفته‌شده در پژوهش، نوع تحقيق، ابزار اندازه‏گيري، نحوه سنجش متغيرها، روايي و اعتبار وسيله اندازه‏گيري، پیش‌آزمون و وسيله­ی اندازه‏گيري، جامعه آماري تحقيق، واحد آماري پژوهش و شيوه تعيين حجم نمونه و روش تجزیه‌وتحلیل داده‏ها موردبررسی قرارگرفته می باشد.

1-2- نوع روش پژوهش

روش بهره گیری‌شده در اين تحقيق، پيمايشي[1] می باشد.

تخصیص داده گردید. نهایتاً با در نظر داشتن تعداد خانه­ها در هر بلوک با بهره گیری از روش تصادفی سیستماتیک پرسشنامه­ها توزیع شدند.

1-3- ابزار پژوهش

ابزار پژوهش در اين تحقيق، پرسشنامه­ می باشد. بهره گیری از پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز برای متغیر وابسته (اما با ایجاد تغییراتی در گویه­ها و بومی‌سازی آن) و برای متغیر­های مستقل از پرسشنامه­های محقق ساخته بهره گیری‌ شده می باشد که از طريق مطالعات و با در نظر داشتن چارچوب نظري و تحقيقات انجام‌شده و با در نظر داشتن اهداف و فرضیه‌های تحقيق تدوين گرديده می باشد.

1-4- واحد تحليل

واحد تحليل مي‏تواند هر چيزي باشد مانند کشور، سازمان، خانواده و غيره. چيزي که درمورد­ی آن اطلاعات گردآوري مي‏کنيم. در اين تحقيق واحد تحليل فرد می باشد. تمام اطلاعاتي که جمع‌آوری‌شده پيرامون انگيزه‏ها، اعمال و عقايد و درمجموع توجه ساکنانی می باشد که در محلات زندگی می­کنند.

1-5- سطح تحليل

سطوح تحليل در موضوعات و پديده­هاي انساني به سه دسته تقسيم نمود که شامل، خُرد، کلان و ميانه. سطح خرد مانند افراد و خانواده و غيره که در این پژوهش به اين دليل که افراد، واحد تحليل تحقيق مي‏باشند، تحقيق حاضر در سطح تحليل خُرد قرار دارد.

[1] Survey

دسته بندی : پایان نامه حقوق