دانلود پایان نامه

۳) هنگامی که استفاده از نظریات کارکنان ضروری باشد.
استفاده از سبک رهبری مشارکتی نتایج مثبتی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم : کیفیت کار افزایش می یابد و کاستی های آن رفع می گردد. کارکنان به پذیرش دگرگونی و تغییر، رغبت نشان می دهند و از تحول و تغییر بیم و هراس ندارند. روحیة افراد تقویت می شود و رضایت شغلی آنان افزایش می یابد. فضای دلپذیر در محیط اداره و در گروه کارکنان و مدیر ایجاد می شود. تعارض ، دشمنی و ستیز میان مدیر و کارکنان کاهش می یابد. به تقویت روحیة همکاری و تعاون در کارکنان کارکنان کمک می کند.
ب ) سبک رهبری استبدادی
در رهبری استبدادی اخذ هرگونه تصمیم به عهده رهبر است او تصمیمات را به کارکنانش ابلاغ می کند و از آنها انتظار دارد تصمیمات را اجرا کنند. به این معنی است که مدیر تصمیمهایش را انفرادی می‌گیرد، بدون توجه به زیر دستان. در نتیجه این تصمیمات مدیر هستند که نظر و شخصیت او را منعکس میکنند؛ و طبیعتاً اگر مدیریت خوب باشد، می‌تواند تصویری از اعتماد به نفس را به وجود آورد. از طرفی دیگر زیر دستان ممکن است بیش از حد وابسته به رهبران شوند و احتمالا نظارت بیشتری لازم شود. مدیران استبدادی دو دسته اند:
مدیران دستوری Directive که تصمیمات را خودشان میگیرند و مدیران ارشد مورد قبول.
مدیران آسان گیر Permissive که باز تصمیمات را خود میگیرند اما به زیر دستان در نحوه اجرایی کردن آن آزادی عمل میدهند.
ج ) سبک رهبری وظیفه مدار : این سبک به شدت طرفدار کار وبسیار کمتر توجه به کار مند دارد ، کارکنان دقیقاً می دانند که سازمان از آنها چه توقعی دارد و در این راستا دستورات روشنی از طرف رهبر ابلاغ می شود
د ) سبک رهبری تعامل گرا: در این سبک رهبر همزمان هم به مقوله کار وکارمند توجه شدید دارد و ارتباط بین رهبر و کارمند دوستانه است.
ه ) سبک رهبری تحول گرا: در این سبک رهبر دخالتی در امور ندارد و اختیارات بطور کامل به زیر دستان واگذار می شود زیرا تصور بر این است که زیر دستان دارای شایستگی کافی برای تشخصیص موقعیت و انجام وظایف هستند .این سبک بر مبنای تئوری Yشکل گرفته است
و ) سبک رهبری مشارکتی: در این سبک رهبر شدیداً طرفدار کارمند و کم توجه به کار است و از کارمند نطر خواهی زیاد می شود لذا در خصوص اخذ تصمیمات نهایی تفویض اختیار نمی شود.
ز) رهبري استبدادي : فردي است كه به زير دستانش مي گويد كه چه انجام دهند و انتظار دارند بدون چون چرا از او اطاعت كنند .
ح ) رهبري دموكراتيك : يك رهبر دموكراتيك رهبري است كه آنچه اكثريت افراد تمايل دارند ، انجام مي دهد .
ط) رهبري غير دموكراتيك (بي بندوبار ): اين رهبر شخصي است كه درگير كار وفعاليت واحدها نمي شود.
1-7-1-2)تعريف عملياتي متغير مستقل (سبكهاي رهبري ):
الف ) رهبري مشاركتي :
شاخص سنجش سبك رهبري 11 سئوال پرسشنامه سبك رهبري ضميمه اين تحقيق به شماره هاي 3.5.8.10.15.18.19.22.28.30.35 مي باشد كه به سنجش واندازه گيري متغير مذكور مي پردازد.
ب ) سبك رهبري استبدادي :
شاخص سنجش سبك رهبري استبدادي بيست سئوال پرسشنامه ضميمه اين تحقيق به شماره هاي :1.2.4.6.7.9.11.12.13.14.16.17.20.21.23.25.27.29.31.33 مي باشد كه به سنجش و اندازه گيري متغير مستقل مذكور مي پرد ازد.
1-7-2) متغیر وابسته (عملكرد)
1-7-2-1)تعریف نظري ومفهومی :
رابینز معتقد است عملکرد یعنی محاسبه یا سنجش نتیجه ها و می گوید دررابطه با عملکرد چنین پرسش ساده ای را باید مطرح نمود که آیا کار انجام شده است ؟ (رابینز ، 1384 ص 364 ).