دانلود پایان نامه

هنری پیردر رساله خود تحت عنوان ((برتری در رهبری)) اعتقاد دارد که سه موضوع وجود دارد که هیچ دانشکده ی نتوانسته بدرستی درمورد آنها بنویسد . این موضوعات عبارتند از عشق، هوش و رهبری از این سه موضوع رهبری مرموز ترین و غیر قابل پیشگویی ترین آنهاست.(باقری،1373) بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه های سبک رهبری و پیامد های ناشی از آن بر سبک های وظیفه مدار و رابطه مدار تمر کز داشته اند. یکی از جدید ترین نظریه های رهبری ، نظریه های رهبری تحولی و تحول گراست که نسبتاً از جامعیت بیشتری برخوردار است و این سبک مورد علاقه و توجه بسیاری از متخصصان و صاحب نظران مدیریت را به خود جلب نموده است .
مدل هرسی و بلانچارد 4 سبک رهبری را معرفی کرده است که عبارت اند از :
سبک رهبری دستوری (وظیفه مدار)(Dilective Leadrship ) : این سبک به شدت طرفدار کار وبسیار کمتر توجه به کار مند دارد ، کارکنان دقیقاً می دانند که سازمان از آنها چه توقعی دارد و در این راستا دستورات روشنی از طرف رهبر ابلاغ می شود .
سبک رهبری عرضه کننده یا حمایتی (Suppertive Leadrship): در این سبک رهبر همزمان هم به مقوله کار وکارمند توجه شدید دارد و ارتباط بین رهبر و کارمند دوستانه است
سبک رهبری مشارکتی (Participative Leadrship): در این سبک رهبر شدیداً طرفدار کارمند و کم توجه به کار است و از کارمند نطر خواهی زیاد می شود لذا در خصوص اخذ تصمیمات نهایی تفویض اختیار نمی شود.
سبک واگذاری اختیار(تحول گرا ) (Surrender option Leadrship ) : در این سبک رهبر دخالتی در امور ندارد و اختیارات بطور کامل به زیر دستان واگذار می شود زیرا تصور بر این است که زیر دستان دارای شایستگی کافی برای تشخصیص موقعیت و انجام وظایف هستند .این سبک بر مبنای تئوریYشکل گرفته است.
در تئوریهای نوین (مدرن ) تاکید بر تاثیرات رهبری و مطالعه جایگاه قانونی رهبر در بروکراسی در نظر است اما در فرا نوین تمرکز بر چگونگی فرایند رهبری است که رهبری را به دو سبک عملگرا و و رهبری تحول گرا تقسیم نموده است، که در رهبری عملگرا حفظ جایگاه قانونی ، بهبود کیفیت عملکرد از طریق مبادلات رئیس – مرئوسی و هدف بالا بردن انگیزه ، در کارکنان است . در رهبری تحول گرا از طریق سیستم ارزشها و باورهای مشترک اثر گذاری می کند و پیروان را به نگاه نو ، حتی به مسائل کهنه وتلاش مضائف و نیل به اهداف وا می دارد .
فيدلرمعتقداست عملكرد موفقيت آميز گروه به اين امر بستگي داردكه شيوه وسبك رهبري بايد متناسب با موقعيت و شرايطي باشد كه فرد درآن قرار مي گيرد و پرسش نامه اي تهيه نموده و آن را پرسش نامه ناخوشايند ترين همكارناميده و هدف اين بود كه رهبر به انسان توجه مي كند يا توليد و كار .
وسه شاخص موقعيتي با عناوين رابطه رئيس و مرئوس، ساختار يا نوع كاري كه بايد انجام شود و ميزان قدرت رهبر.
تئوري مسير- هدف ازمهمترين بحث هاي در زمينه رهبري است كه مي گويد اساس كار رهبر اين است كه به پيروان خود كمك كند تا بتوانند به هدفها دست يابند و آنان را هدايت و رهبري كنند تا مطمئن شوند كه هدفهاي آنان با هدف كلي گروه و سازمان سازگار است و رهبران اثر بخش راه را نشان داده و موانع را برطرف مي كنند .
به نظر رابینز عملکرد عبارتند از :آنچه که افراد در سازمان انجام می دهند و شیوه ای که افراد ، بر عملکرد سازمان اثر می گزارند.
پورتر ،لاولر،کمبل و بریچارد عملکرد را تابعی از میزان استعداد ، مهارت درک وظیفه ، کوشش، انتخاب، پایداری و جلوگیری از اوضاعی که تحت کنترل قرار ندارد تعریف کرده اند .
دسلر عوامل موثر بر عملکرد را در چهار گروه فردی، شغلی،سازمانی و تغییرات سازمانی طبقه بندی کرده است .
عملکرد تحت تاثیر تغییر ساختار و استراتژی های سازمان می باشد بدین معنی که تغییر در استراتژی های سازمانی ایجاب می کند که ساختار تغییر نموده و در نتیجه عملکرد نیز متاثر از این تغییرات خواهد بود . ساختار می بایست بگونه ای در سازمانها طرح ریزی گردد که اجرای استراتژی ها را تسهیل نماید و در نتیجه عملکرد افراد نیز همسو با این تغییرات متفاوت خواهد بود .
اين تحقيق به بررسي رابطه بين سبك رهبري و عملكرد مديران مدارس متوسطه شهرستانهاي غرب گيلان مي پردازد و مي خواهدرابطه بين سبك رهبري وعملكرد مديران مدارس، را موردسنجش و آزمون قرار دهد. وتفاوت آنها را اندازه گيري نمايد بعبارتي مي خواهد بداند كه آيا تفاوت معنا داري بين سبك رهبري و سطح عملكرد مديران مدارس مشاهده مي گردد يا خير ؟آيا بين سبك رهبري مدير مدرسه و عملكردش رابطه اي چه مستقيم و يا غير مستقيم مشاهده مي شود يا خير؟در راستاي اين تحقيق، محقق به دنبال ميزان رضايت و نيز تعهد افراد به كارخود نيز خواهد بود بدين معنا كه مديران مدارس در انجام وظايف شغلي خود رضايت شغلي و تعهد كاري خواهند داشت و ياخير ؟ نكته مبهم و مجهول در اين تحقيق وجود رابطه معنا داري، بين سبك رهبري با سطح عملكرد مديران مدارس خواهد بود . در اين پ‍‍ژوهش سبك رهبري بعنوان متغير مستقل و عملكرد مديران مدارس بعنوان متغير وابسته مد نظر خواهد بود .منظور محقق از طرح اين پژوهش يافتن جواب سئوالاتي از قبيل اينكه آيا سبك رهبري مانند سبك تحول گرا، خدمتگزار و يا تعامل گرا، عملكرد را بهبود مي بخشد يا چه شرايط ديگري در اين امر دخيل خواهد بود؟ و يا آموزش وپرورش براي بهبود عملكرد مديران صفي از چه سبكي مي تواند استفاده كند كه نتايج مطلوبي را جهت رسيدن به اهداف آموزشي وپرورشي كسب نمايد. امروزه از دغدغه هاي اصلي مسئولين سازمانها بهبود عملكرد مديران مي باشد . بحث ارتقاي عملكرد بعنوان مهمترين عامل رسيدن به اهداف سازماني شناخته شده است، لذا در اين تحقيق، محقق دنبال پاسخ به اين سئوال اصلي است كه: آيا بين سبك رهبري و عملكردمديران مدارس رابطه وجود دارد؟
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
شناخت راههای بهبود عملکرد کارکنان همواره بعنوان دغدغه اصلی مدیران سازمانها مطرح بوده و بهره مندی از چه سبکی از رهبری به منظور نیل به این هدف همواره از نیاز هایی بوده که احساس شده است .
بارزترین دلیل بررسی و ارزیابی عملکرد فرد تضمین توسعه خود آن است و دومین دلیل که بدنبال دلیل اول مطرح می شود آن است که یقیناً اصلاح عملکرد هر کارمندی موجب توسعه عملکرد سازمان ودر نتیجه موجب رشد وتوسعه خواهد شد.Harrison and others,1997) )
مک گریگور برای بررسی عملکرد کارکنان سه هدف قائل است:
هدف مدیریتی:فراهم نمودن روشی منظم براي ارتقای کارمند برای افزایش درآمد وحقوق وی.
اهداف اطلاعاتی : تهیه اطلاعات لازم جهت مدیریت بمنظور شناسایی توانایی ها و نارسائیها .