دانلود پایان نامه
جدول 4-7)آزمون همبستگی پیرسن مربوط به سبک رهبری و عملکرد مدیران 104
جدول4-8) مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری استبدادی/دموکراتیک و عملکرد مدیران 105
جدول4-9)مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری مشارکتی/غیر مشارکتی و عملکرد مدیران 106
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1) وضعیت سکونت پاسخگویان 98
نمودار4-2 )جنسیت پاسخگویان 99
نمودار4-3) سن پاسخگویان 100
نمودار4-4) سطح تحصیلات پاسخگویان 101
نمودار4-5 ) وضعیت تاهل پاسخگویان 102
نمودار 4-6) سابقه كاري پاسخگویان 103
چکیده
مدیریت ، رهبری و چگونگی کارایي و عملکرد مدیران از جمله عوامل موفقیت سازمانها محسوب می شود . سبک مورد قبول مدیران در کارایی ، عملکرد و اثر بخشی سازمانها تاثیر مستقیم دارد .
درجامعه مدیران فراوانی وجود دارند ، لیکن آنچه مهم است وجود افرادی است که آماده پذیرش نقشهای علمی در جامعه باشند و کار خود را با عملکرد بهتر و سبک موثر که مناسب با اوضاع و شرایط خاص سازمان خود باشد ارائه نمایند .
البته باید اذعان نمود که بین مدیریت و رهبری تفاوت وجود دارد . یکی از صاحب نظران مدیریت به نام زالزنیک معتقد است که تفاوتها در طرز تلقی ها نسبت به اهداف مفهوم کار به روابط بین دیگران ، خود اداراکی و توسعه می باشد . مدیران به پذیرش طرز تلقی غیر شخصی یا انفعالی و رهبران بیشتر تمایل به نگرش شخصی نسبت به اهداف دارند. (مولینز،1991،ص 119) .
هدف اساسی این پژوهش کشف رابطه بین سبک رهبری و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب استان گیلان می باشد .
روش اجرا در این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی است.مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های یک موقعیت صورت می گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن.
(خاکی، 1382، ص 123)
ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو نوع پرسشنامه ي استاندارد که یکی برای نوع سبک رهبری و پرسشنامه دوم به سنجش شاخص های عملکرد مدیران پرداخته است.
اعتبار پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردیده است که برای پرسشنامه سبک رهبری 81.1% وبرای پرسشنامه عملکرد 97.2% می باشد .
برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . در سطح توصیفی از مشخصه های آماری نظیر فراوانی ، درصد میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون هاي همبستگي پيرسن و جداول مقايسه ميانگين ها و با بهره گیری از نرم افزار Spss استفاده شده است . تحقيق حاضر از نوع توصيفي- همبستگي بوده واز نظر هدف كاربردي بوده وداراي يك فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي به شرح زير مي باشد: