دانلود پایان نامه

3-2) روش اجرای تحقیق:
روش اجرا در این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی واز نظرهدف كاربردي مي باشد.
مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های یک موقعیت صورت می گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی1 عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن. (خاکی، 1382، ص 123)
در اين تحقيق روش گردآوري اطلاعات ميداني بوده است. به طور كلي مي توان گفت مطالعات ميدانی2 بررسي هاي علمي غير آزمايشي هستند كه هدفشان كشف روابط و چگونگي تعامل بين متغيرهاي ساختار واقعي در شرايط مورد بررسي است. هر مطالعه علمي بزرگ يا كوچكي كه روابط را به طور نظام يافته دنبال كند، فرضيه ها را بيازماييد، غير آزمايشي باشد، در شرايط واقعي مانند جوامع محلي، مدارس، كارخانه ها، سازمان ها و مؤسسات اجرا گردد، مطالعه ميداني تلقي مي شود. ( خاكي، 1384، ص 216)
همچنين اين تحقيق بر اساس اهدافش از نوع كاربردي است. هنگامي كه با هدف برخورداري از نتايج يافته ها براي حل مسائل موجود در سازمان به تحقيق مي پردازيم آن را تحقيق كاربردي3 مي نمايم.
3-3) جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري به كل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد كه محقق مي‌خواهد به تحقيق دربارة آنها بپردازد.(سكاران،1381 ، ص294).
جامعه مورد بررسي در اين پژوهش، مدیران شاغل در مدارس متوسطه آموزش وپرورش شهرستانهای غرب استان گیلان می‌باشد. 6 مدیریت آموزش وپرورش شهرستانهای غرب استان گیلان که تعداد مدیران شاغل در مدارس متوسطه346 نفر است، مد نظر بوده که اسامی و طریقه نمونه گیری آن در جدول 3-1 مشخص است .
نمونه بخشي از جامعه است كه معرف آن مي باشد. به عبارت ديگر نمونه عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري كه بيان كننده ويژگيهاي اصلي جامعه باشد (آذر و مومني،1379، ص 182).
روش نمونه گيري در اين تحقيق روش غير احتمالي در دسترس مي باشد كه بر حسب ديدار رو در رو با هر مدير پرسشنامه ها به وي داده و از او خواسته شد در مورد آن نظر خويش را بيان كند، در این پژوهش حجم جامعه نمونه پژوهش بعد از قرار گرفتن حجم دقیق جامعه اماری در فرمول کوکران (شرح ذیل) 65 نفر بدست آمده است همچنين براي تعيين حجم نمونه 30 پرسشنامه توزيع و بر اساس آزمون كولموگراف نرمال بودن آن مشخص و از فرمول كوكران استفاده شد.
جدول 3-1) نام شهرستانهای غرب استان گیلان
ردیف
نام شهرستان
تعداد مدیران
نسبت مدیران هر شهرستان به کل
تعداد نمونه از هرشهرستان
1
هشتپر
80
2/23
19