دانلود پایان نامه

بررسی تأثير اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
بررسی تأثير سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
بررسی تأثير درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
بررسی تأثير نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
بررسی تأثير شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
بررسی تأثير رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
بررسی تأثير نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.
سؤال‏های پژوهش
سؤال هایی که در این تحقیق در پی پاسخ دادن به آن هستیم عبارتند از:
1- آیا بین ویژگی های صنعت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری وجود دارد؟
2- آیا بین ویژگی های شرکت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری وجود دارد؟
فرضیه های پژوهش
با توجه به هدف پژوهش و سوالات فراروی پژوهشگر فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
فرضیه اول: اندازه ی شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه دوم: سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه سوم: درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه چهارم: نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه پنجم: شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه ششم: نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه هفتم: نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد. ( از آنجا که در مورد این متغیر اطلاعات لازم وجود نداشته است در نتیجه مجبور به حذف این متغیر شده ایم.)
تعریف متغیرها
متغیرهایی که در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند عبارتند از:
اندازه شرکت: اندازه شرکت به وسیله ی تعداد کارکنان شرکت سنجیده می شود.
سرمایه اولیه: به صورت سرمايه ثابت و سرمايه در گردش شرکت در زمان تأسيس و یا تأمین مالی از طریق وام تعريف ميشود.