دانلود پایان نامه

0 25 195.00 1 1 69 0.77979 0.03839 0.24873
0 26 200.00 1 2 66 0.76797 0.03959 0.26400
0 27 204.00 1 2 63 0.75578 0.04079 0.28000
0 28 243.00 1 28 34 0.73355 0.04525 0.30985
0 29 482.00 0 33
# Cases: 137 weighted: 137
جدول حاصل از خروجی کاپلان مایر دارای 9 ستون است که توضیح ستونهای آن به شرح زیر است:
ستون1 (ID): یک شماره شناسایی منحصر بفرد به هر جدول می دهد.
ستون 2 (Index): شماره ردیف خط های داده (در مثال ما 29 خط داده وجود دارد)
ستون3 (Time): نشان دهنده نقاطی در زمان است که حداقل یک رویداد اتفاق افتاده است.
ستون4 (Number Events): تعداد رویدادهای اتفاق افتاده(خروج شرکت- مرگ شرکت). مثلاً بعد از گذشت 5 ماه تعداد 1 شرکت انتقال وضعیت داشته اند و در طول عمر 14، تعداد 2 رویداد اتفاق افتاده است.
ستون5 ( Number Censored): تعداد اپیزودهای سانسور شده ای که زمان پایان آنها از مقدار واقعی ستون زمان کمتر، و بزرگتر مساوی مقدار قبلی در ستون زمان می باشد. مثلاً در طول عمر 168 تعداد 15 اپیزود سانسور شده وجود دارد که کمتر از 168 ماه و بزرگتر مساوی 152 ماه عمر داشته اند.
با داشتن این اطلاعات ستون ششم (Exposed to Risk) که «مجموعه ریسک» نامیده می شود به صورت زیر محاسبه می شود:
مثلاً در طول عمر50، تعداد 134 اپیزود در معرض ریسک هستند.(1- 0- 135 = 134)
سه ستون آخر برآوردهای تابع بقا، خطای استاندارد آن و نرخ های انتقال تجمعی را نشان می دهند. برای مثال بعد از گذشت 100 ماه (10 سال) 90% شرکت ها پابرجا هستند و بعد از 243 ماه(تقریبا20ً سال) 70% شرکت ها زنده هستند. تابع بقای برآورد کننده حد محصول فقط تا آخرین زمان رویداد تعریف می شود. آخرین زمان رویداد در جدول، 243 ماه می باشد. 33 شرکت سانسور شده دیگر با طول عمرهای بیشتر باقی می مانند. بدین ترتیب تابع بقای برآورد شده نمی تواند تا عدد صفر ادامه پیدا کند و فقط تا 243 ماه قابل تفسیر است.
نمودار زیر تابع بقای حد محصول که توسط نرم افزار TDA ترسیم شده است را نشان می دهد. این نمودار شرکت هایی که در هر نقطه از زمان پابرجا هستند را نشان داده است. مثلاً بعد از 120 ماه (يا 10 سال) حدود 85 درصد از شرکت ها هنوز پابرجا هستند و 25 درصد آنها از صنعت خارج شده اند. در حالي که تعداد شرکت هاي فعال بعد از 240 ماه حدود 75 درصد مي باشد.
نمودار 4-1- تابع بقای حد محصول
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
4-2-2- تحلیل داده ها با روش جدول عمر
جدول 4-3- خروجی حاصل از جدول عمر را نشان می دهد:
جدول 4-3- خروجی حاصل از روش جدول عمر
# Life table. SN 1. Origin state 0.
# Cases: 137 weighted: 137
# Start of Number Number Exposed D-State 1