دانلود پایان نامه

«شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.»
H0: شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر ندارد.
H1: شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
طبق جدول ضریب همبستگی ارائه شده برای متغیر شدت سرمایه منفی است، که نشان دهنده رابطه مثبت بین شدت سرمایه و بقای شرکت می باشد. از طرفی ستون معنی داری مقدار 8304/0 را برای این متغیر نشان می دهد، به عبارت دیگر میان متغیر شدت سرمایه و نرخ بقای شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه پنجم رد می شود.
4-4-6- آزمون فرضیه ششم
«نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.»
H0: نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر ندارد.
H1: نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
ضریب همبستگی متغیر نرخ رشد صنعت منفی است و این نشان دهنده رابطه مثبت بین نرخ رشد صنعت و بقای شرکت می باشد. ستون معنی داری نیز مقدار 8304/0 را برای این متغیر نشان می دهد، بنابراین رابطه معنی داری میان متغیر نرخ رشد صنعت و نرخ بقای شرکت وجود ندارد. لذا H0 پذیرفته می شود.
4-4-7- آزمون فرضیه ششم
همانطور که ذکر شد به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات در مورد شرکت های صادرکننده در صنعت مورد مطالعه، این متغیر حذف شده است.
4-5- تحلیل حساسیت
نتایج حاصل از رگرسیون کوکس رابطه مثبت بین سرمایه اولیه، نوآوری، شدت سرمایه و نرخ رشد صنعت را رد کرده است در حالی که از نظر تئوریکی محقق انتظار آن را نداشته است. به منظور بررسی بیشتر، هر یک از متغیرها را به صورت جداگانه و در غیاب سایر متغیرها وارد مدل کرده و نتایج به دست آمده به صورت زیر می باشد: نتایج حاصل از بررسی مجدد رگرسیون کوکس برای متغیرهای نوآوری و نرخ رشد صنعت، در غیاب سایر متغیر ها در جداول 4-5 و 4-6 نشان داده شده است، همانطور که ملاحظه می شود هیچ گونه تغییری نکردند و رابطه معنی داری بین این متغیرها و نرخ بقا بدست نیامد. درنتیجه فرضیه های سوم و ششم رد می شوند.
جدول 4-5- خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ رشد صنعت
Idx SN Org Des MT Variable Coeff Error C/Error Signif
———————————————————————–
1 1 0 1 A Growth -0.0104 0.0257 -0.4035 0.3135
Log likelihood (starting values): -139.2301
Log likelihood (final estimates): -139.1351
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
جدول 4-6- خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نوآوری
Idx SN Org Des MT Variable Coeff Error C/Error Signif
—————————————————————-
1 1 0 1A Innovation -10.7631 112.1187 -0.0960 0.0765