دانلود پایان نامه
ستون دوم (Coeff) ضریب همبستگی و ستون ((Error خطای استاندارد نامیده می شوند. دو ستون آخر جدول فوق، آماره T (C/Error) و سطح معنی داری(Signif) را نشان می دهد. سطح معنی داری در TDA به این صورت است که این نرم افزار احتمال این را که پارامتر غیر از صفر باشد نشان می دهد. یعنی وقتی سطح معنی داری 5% را قبول می کنیم باید به مقادیر بزرگتر از 95% نگاه کنیم. براین اساس فرضیه های تحقیق بررسی می شوند.

4-4-1- آزمون فرضیه اول
«اندازه ی شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.»
برای آزمون این فرضیه باید فرض های آماری تدوین و مورد آزمون قرار گیرند. بدین منظور فرضیه های آماری قابل پژوهش بصورت زیر تدوین می شود:
H0: اندازه ی شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر ندارد.
H1: اندازه ی شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
با توجه به جدول 4-4 ضریب همبستگی برای متغیر اندازه مثبت است که این نشان دهنده رابطه مثبت اندازه با نرخ هازارد است، از آنجا که نرخ هازارد متمم نرخ بقا می باشد، علامت مثبت ضریب همبستگی نشان دهنده ی رابطه ی منفی اندازه و نرخ بقای شرکت می باشد. اما به منظور بررسی معنی دار بودن باید به ستون سطح معنی داری نگاه کنیم. ضریب معنی داری محاسبه شده برای این پارامتر برابر 8587/0 می باشد، از آنجا که باید به مقادیر بزرگتر از 95% نگاه کنیم، رابطه منفی بین اندازه ی شرکت و نرخ بقا تأیید نمی شود و این نشان دهنده ی رابطه مثبت بین اندازه و نرخ بقاست. لذا فرضیه اول پذیرفته می شود.
4-4-2- آزمون فرضیه دوم
«سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.»
H0: سرمایه اولیه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر ندارد.
H1: سرمایه اولیه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
ضریب همبستگی در جدول 4-4 برای متغیر سرمایه اولیه برابر با صفر می باشد در این صورت باید به آماره T که از تقسیم ضریب همبستگی بر خطای استاندارد بدست می آید، نگاه کرد، با توجه به اینکه آماره Tمنفی است می توان نتیجه گرفت که رابطه بین سرمایه اولیه و نرخ هازارد منفی است. به عبارت دیگر رابطه بین سرمایه اولیه و بقای شرکت مثبت است. از آنجا که ضریب معنی داری محاسبه شده برای این متغیر برابر 4089/0 بوده یعنی در سطح خطای 5% نمی توانیم وجود رابطه معنی دار بین سرمایه اولیه و بقای شرکت ها را بپذیریم. لذا فرضیه دوم رد می شود.
4-4-3- آزمون فرضیه سوم
«درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.»
H0: درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر ندارد.
H1: درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
طبق جدول 4-4 ضریب برآورد شده بین متغیر نوآوری و متغیر وابسته (بقا) منفی است، می توان نتیجه گرفت بین نوآوری و بقای شرکت رابطه مثبت وجود دارد. از طرفی ضریب معنی داری محاسبه شده برای این متغیر برابر 0105/0 بوده، یعنی در سطح خطای 5% نمی توانیم وجود رابطه معنی دار بین نوآوری و بقای شرکت ها را بپذیریم. لذا H0 پذیرفته می شود و فرضیه سوم رد می شود.
4-4-4- آزمون فرضیه چهارم
«نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.»
H0: نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر ندارد.
H1: نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
از آنجا که ضریب همبستگی برای متغیر نرخ ورود به صنعت منفی است، می توان نتیجه گرفت بین نرخ ورود به صنعت و بقای شرکت رابطه مثبت وجود دارد. اما ضریب معنی داری محاسبه شده برای این متغیر برابر 8809/0 بوده، یعنی در سطح خطای 5% وجود رابطه معنی دار بین نرخ ورود به صنعت و بقای شرکت ها پذیرفته نمی شود. لذا H0 پذیرفته می شود، در نتیجه فرضیه چهارم نیز رد می شود.
4-4-5- آزمون فرضیه پنجم