دانلود پایان نامه

درجه نوآوری در صنعت: توسط تعداد محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شود سنجیده می شود.
نرخ ورود به صنعت: برابر با تعداد پروانه های صادر شده در بازه زمانی مورد نظر و در صنعت مورد مطالعه می باشد.
شدت سرمایه: میزان سرمایه شرکت های موجود در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران به ازای هریک از کارکنان آنها می باشد.
نرخ رشد صنعت: به معنی میانگین نرخ رشد سالیانه صنعت می باشد که در این تحقیق مبنای اندازه گیری براساس نرخ رشد فروش بوده است، اما به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به فروش شرکت ها معیار سنجش تغییر داده شد و بر اساس میزان رشد استخدام اندازه گیری می شود.
نوع شرکت: به صورت شرکت های تولیدی و تولیدی صادراتی تعریف می شود (همانطور که ذکر شد به دلیل عدم وجود اطلاعات، این متغیر حذف شده است).
متغیر وابسته نیز، بقا می باشد که بر مبنای سال های فعالیت شرکت بوده و به صورت فاصله بین سال های ورود به صنعت و خروج از آن تعریف می شود.
1-8- روش انجام کار
تحلیل بقاء زمینه های کاربردی فراوانی دارد و برای تحلیل داده هایی به کار برده می شود که دربردارنده ی « مدت زمان بین دو پیشامد» یا به طور کلی تر، زمان عبور از حالتی (وضعیت) به حالت (وضعیت) دیگر باشد. برای تعیین زمان بقاء دو نقطه باید تعیین شود. زمان مبداء یعنی زمانی که در آن پیشامدی آغازین مانند تولد رخ می دهد و نیز زمان به اصطلاح شکست، یعنی زمانی که در آن پیشامدی نهایی مانند مرگ رخ می دهد( ابراهیم زاده، 1384).
برای مطالعه بقا از تجزیه و تحلیل داده های تاریخی- رویدادی استفاده می شود (بلوسفلد، 2002). از این رو، در این تحقیق نیز از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی- رویدادی و مدل تابع هازارد برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر بقای شرکت جدید استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از پایگاه داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و از برنامه نرم افزاری winTDA به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده شده است.
قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش حاضر را می توان در سه محدوده به شرح زیر بیان نمود:
1-9-1- قلمرو موضوعی
در این تحقیق به بررسی تأثیر ويژگي هاي شركت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد پرداخته شده است و برای این منظور از متغیرهای نرخ ورود به صنعت، درجه نوآوری صنعت، میزان سرمایه اولیه، اندازه اولیه شرکت، شدت سرمایه، رشد صنعت و نوع شركت (تولیدی، تولیدی صادراتی) استفاده شده است.
1-9-2- قلمرو زمانی
دامنه زمانی این تحقیق مربوط به سال های 1390-1360 می باشد.
1-9-3- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش مربوط به شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد.
1-10- تعریف واژه ها و اصلاحات تخصصی پژوهش
واژه ها و اصطلاحاتی که در این تحقیق با آن ها سروکار خواهیم داشت به صورت زیر تعریف می شوند:
اپیزود: دوره زمانی که یک رکورد در آن یک وضعیت خاص را تصرّف می کند. به عنوان مثال در بررسی طول عمر افراد، از زمان ازدواج تا تولد اولین فرزند یک اپیزود می باشد. و فاصله تولد اولین فرزند تا تولد دومین فرزند یک اپیزود دیگر است.
طول عمر: زمان سپری شده در یک وضعیت خاص، یا طول یک اپیزود.
زمان انتظار: واژه جایگزین برای طول عمر یک اپیزود می باشد.
رویداد: انتهای یک اپیزود، تغییر در وضعیت، انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر. مثلاً در بررسی طول عمر شرکت ها خروج از صنعت یک رویداد است.
هازارد: نرخ اتفاق افتادن رویدادها یا ریسک اتفاق افتادن یک رویداد.