دانلود پایان نامه

آلوارز و ورگارا (2012) در مقاله ای تحت عنوان «قرار گرفتن در معرض تجارت، بقا و رشد شرکت های کوچک و متوسط» رابطه ی بین بقاء، اشتغال، رشد و اندازه شرکت را در شیلی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت های سرمایه محور کمتر احتمال نابودی دارند.
مهرداد مدهوشی و آذر نصیری(1388) در مقاله ی «تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد (مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران)» نشان دادند بین متغیر شدت سرمایه در صنعت با بقای شرکت های جدید رابطه معنی داری وجود ندارد.
2-2-3-2-4- نرخ رشد صنعت
صنایعی که دارای نرخ رشد بالایی می باشند برای بنگاه های موجود در آن صنعت و همچنین برای بنگاه های بالقوه برای ورود فرصت های مناسبی را جهت ورود و فعالیت در صنعت فراهم می نمایند. در حقیقت رشد صنعت فضا را برای فعالیت و ورود بنگاه های جدید فراهم می کند. بازل و گالي (1987) معتقدند رشد یک صنعت بر عملكرد تك تك شركتهاي عضو آن صنعت تأثيرگذار است. همچنین، شرر و روس (1990) نیز معتقدند اتحاديههاي صنايع نيز به دليل تعيين ميزان عرضهی محصول به بازار و سياست قيمتگذاري محصول، بر سودآوري شرکت ها تأثيرگذار هستند (بازل و گالي، 1987).
گروسکی (1975)به این نتیجه دست یافت که نرخ رشد صنعت رابطه مثبتی با ورودی بنگاه های جدید دارد. کمانی و شاپیرو (1986) و سایکیا (1997) نیز به رابطه مثبتی بین ورود و رشد صنعت دست یافتند.
اسجوکویست و کریستی (2012) در مقاله ای خود با عنوان «بقاء کسب و کار جدید در گرجستان: بررسی سطح بقا با استفاده از داده های سطح منطقی» به این نتیجه رسید که رشد سریع و توسعه ی یک شرکت جدید شانس بقای آن شرکت را به طور فزاینده ای افزایش می دهد.
مدهوشی و نصیری(1388) مقاله ای تحت عنوان «تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد (مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران)» ارائه دادند که در نتیجه این تحقیق، رابطه معکوس و معنی دار میان نرخ رشد صنعت و بقا تأیید شد.
2-2-3-2-5- صادرات
صادرات نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها بازی می کند. تحلیل وضعیت چهل و یک کشور بین سال های 1963 تا 1985 توسط بانک جهانی نشان داد، عملکرد اقتصادی کشورهای با اقتصاد برون گرا تقریباً در همه جنبه ها بهتر و برتر از اقتصادهای درونگرا بوده است. در سطح بنگاه، صادرات فرصت های رشد و توسعه برای شرکت ها ایجاد می کند. با گسترش سطح دسترسی به بازارهای خارجی، شرکت می تواند به سطح بالاتری از تولید برسد. صادرات فرصت های ایجاد تنوع در بازار را برای شرکت ها ایجاد می کند و فرصت یادگیری به واسطه وجود رقابت را برای شرکت فراهم کرده و باعث می شود شرکت توانایی بقا در محیط های غیرآشنا و غریبه را کم کم به دست آورد (حسنقلی پور و همکاران، 1389).
جهانی شدن و تغییرات سریع فن آوری در دهه های اخیر نیاز به درک بهتر اثرات بین المللی را بر بقای شرکت ها افزایش داده است. مدل های شرکت تجاری ناهمگن نشان می دهد که بین المللی سازی تاثیر مثبتی بر بهره وری برخی از شرکت ها دارد، در حالی که به طور همزمان، شرکت های دیگر را وادار به خروج از بازار می کند. از یک طرف، انتظار می رود که صادرات و سرمایه گذاری در بهره وری، فعالیت های مکمل یکدیگر هستند. با توجه به این که دسترسی به بازارهای خارجی اندازه موثر بازار را افزایش می دهد، صادرات باعث ارتقاء سرمایه گذاری هایی خواهد شد که بهره وری سطح شرکت را افزایش می دهد. از سوی دیگر، فعالیت های صادراتی همچنین باعث می شوند شرکت ها بیشتر در معرض شوک های تقاضا بین المللی قرار بگیرند، به این معنی که فعالیت های صادرات یک منبع اضافی عدم اطمینان برای شرکت ها هستند. از این رو، تاثیر کلی فعالیت های صادراتی بر بقای شرکت ها را می توان به صورت دوپهلو در نظر گرفت (دکوماشو، 2011).
صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته و از این رو سازمان های دولتی و غیرانتفاعی متعددی در ایران با استفاده از انواع برنامه های تشویق صادرات اقدام به حمایت از فعالیت های صادراتی شرکت ها می کنند. هدف این برنامه ها بهبود عملکرد صادراتی شرکت ها یا تحریک آن ها برای شروع و ادامه فعالیت های صادراتی است. بررسی ها نشان می دهد که کشور ایران با وجود برخورداری از پتانسیل های بالای صادراتی، سهم کمی از بازارهای بین المللی را در اختیار دارد و اگرچه از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، صادرات ایران روند صعودی به خودی گرفته است، اما هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلوب وجود دارد (حسنقلی پور و همکاران، 1389).
به گزارش شاتا؛ پور فرد «دبير برنامه راهبردي الكترونيك» در نشست تخصصي شركت هاي صنايع الكترونيك با محوريت تجاري سازي و توسعه صادرات گفت: امروزه بيشترين تجارت در دنيا در حوزه صنايع الكترونيك و الكتريكي است و عمده كشورهاي توسعه يافته برنامه ريزي جدي براي اين حوزه دارند اين درحاليست كه اين موضوع در كشور ما چندان جا نيفتاده است. «پورفرد» با بيان اينكه البته اقدامات خوبي در اين خصوص آغاز شده است تصريح كرد: براي تحقق تجاري سازي و توسع صادرات در بخش صنايع الكترونيكي بايد توجه بيشتري از سوي مسئولان و كارشناسان صورت گيرد. وي افزود: با نگاهي به روند صادرات اين صنعت در كشور ها خواهيم ديد كه صنايع الكترونيك  از روند رو به رشدي برخوردار هستند.
پورفرد با اشاره به ارزش افزوده اي كه اين صنعت ايجاد مي‌كند تاكيد كرد: توجه به صنايع الكترونيك به عنوان يك صنعت دانش بنيان از ضرورياتي است كه در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود كه دراين راستا نقش نيروي انساني متخصص نيز حائز اهميت خواهد بود. به گفته دبير برنامه راهبردي الكترونيك، در كشور ما نيروي كارشناسي خوبي وجود دارد كه اين نيروها نيازمند مديريت هدفمند و برنامه ريزي شده اند. وي همچنين ميزان اشتغالزايي كه صنايع الكترونيك ايجاد كرده اند را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر حدود 83 هزار نفر دراين بخش از صنعت كشور شاغلند كه اين ميزان نشان دهنده جايگاه بالاي اين صنعت در زمينه اشتغال زايي است.
سهم ایران از صادرات محصولات الکترونیک
در همایش «دیده بانی صنعت و تکنولوژی الکترونیک» که در اسفند ماه 1391 برگزار شد علیرضا شجاعی «معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت» بر رشد سهم صنایع پیشرفته از ارزش افزوده کل صنایع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اشاره کرده و سهم ارزش افزوده صنایع پیشرفته از کل صنایع ایران را کمتر از دو درصد ارزیابی کرد. وی همچنین گفت: 10 گروه اول محصولات صادراتی جهان 66 درصد ارزش کل صادرات جهان را تشکیل می‌دهند و در این صنایع الکترونیک و تجهیزات پزشکی هم ملاحظه می‌شود؛ این در حالی است که کشور ما با در اختیار داشتن یک درصد جمعیت جهان فقط 2/0 درصد از صادرات این کد در جهان را در اختیار دارد.
معاون وزیر صنعت پارامترهایی چون عرضه محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا، بی‌نیاز به زیرساخت‌های پرهزینه، امکان گسترش و توسعه در زنجیره‌های تولید، میزان سرمایه‌گذاری به اشتغال، تنوع بازار مصرف، وابستگی صنایع دیگر به این صنعت، تطابق محیط زیستی، اثرات استراتژیک، امکان تسلط و قدرت آفرینی در بازارهای دنیا و امکان شکست انحصار از سایر کشورها را از مزایای صنعت الکترونیک کشور برشمرد. وی همچنین این صنعت را ابزار اصلی گسترش فناوری اطلاعات در ایران دانست و گفت: کشور باید بتواند بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در پیش نویس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت به دو درصد از سهم بازارهای جهانی برسد.
در استان مازندران نیز صادرات در این صنعت بسیار کم بوده به گونه ای که مجبور به حذف این متغیر در ادامه ی انجام این پژوهش شده ایم.
2-3- مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مباحث بیان شده در این فصل، متغیرهای مورد نظر تحقیق استخراج گردید. بر این اساس، مدل مفهومی در شکل 2-1 نشان داده شده است.
درجه نوآوری در صنعت
درجه نوآوری در صنعت
نرخ ورود به صنعت
نرخ ورود به صنعت
شدت سرمایه