دانلود پایان نامه

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
در این فصل داده های مربوط به 137 شرکت طی دوره زمانی 1360-1390 مورد پردازش قرار گرفته است تا زمینه تحلیل داده ها وبرقراری ارتباط بین متغیرها به منظور آزمون فرضیه های تحقیق فراهم شود. ابتدا ساختار مجموعه داده مورد استفاده و اطلاعات موجود در آن تبیین می شود. سپس با استفاده از مدل های توصیفی ناپارامتریک به بررسی و تحلیل مجموعه داده پرداخته می شود. آنگاه برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل نیمه پارامتریک رگرسیون کوکس استفاده خواهد شد.
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها
اطلاعات اولیه حاصل از نرم افزار TDA در مورد شرکت های موجود در مجموعه داده درجدول4-1 آمده است. در این جدول دو ردیف وجود دارد. ردیف اول نشان دهنده تعداد شرکت هایی است که در آنها تغییر وضعیت(انتقال) صورت نگرفته است؛ به عبارت دیگر این ردیف تعداد اپیزودهای سانسورشده را نشان می دهد. ردیف دوم نشان دهنده انتقال از وضعیت مبدأ (org) صفر به وضعیت مقصد (Des) یک می باشد. یعنی شرکت هایی که در آنها تغییر وضعیت صورت گرفته و از صنعت خارج شده اند. بنابراین از تعداد 137 شرکت موجود، 107 شرکت در زمان مشاهده فعال (سانسورشده) بوده و 30 شرکت از صنعت خارج شده اند.
Mean Duration نشان دهنده میانگین طول عمر شرکت ها است. این ستون برای شرکت هایی که همچنان فعال هستند، 227 ماه و برای شرکت های باطل شده 121 ماه می باشد.
TS Min نشان دهنده زودترین زمان آغاز و TF Max دیرترین زمان پایان بر حسب ماه می باشد. همانطور که در جدول 4-1 نشان داده شده است، دیرترین زمان پایان در گروه اول 482 ماه و در گروه دوم243 ماه می باشد.
جدول4-1- طبقه بندی مجموعه داده به شرکت های فعال و غیر فعال
SN Org Des Episodes Weighted Duration TS Min TF Max Excl
—————————————————————-
1 482.00 0.00 227.22 107.00 107 0 0 1
1 243.00 0.00 121.43 30.00 30 1 0 1
Sum 137 137.00
Number of episodes: 137
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
برای توصیف داده ها از روش های توصیفی ناپارامتریک استفاده شده است. برای این منظور از دو روش جدول عمر و برآوردکننده حدمحصول(کاپلان- مایر) استفاده می شود. روش جدول عمر نیازمند گروه بندی طول عمرها در فواصل زمانی می باشد. از آنجایی که این تحقیق به بررسی بقای شرکت های تازه وارد می پردازد،گروه بندی اپیزودها در فواصل زمانی 42 ماه مورد نیاز است. روش حد محصول بر مبنای محاسبه مجموعه ریسک در هر نقطه از زمان است که حداقل یک رویداد پیش آمده باشد. به این ترتیب اطلاعات موجود در اپیزودها به صورت کارا مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق هر دو روش مورد استفاده قرار گرفته اند و نتایج حاصل از هر دو روش با هم مقایسه شده اند.
4-2-1- تحلیل داده ها با روش کاپلان- مایر
خروجی حاصل از برآورد کننده حد محصول به صورت زیر می باشد که در جدول 4-2 آورده شده است:
جدول 4-2- خروجی حاصل از برآورد کننده حد محصول کاپلان-مایر
# SN 1. Transition: 0, 1 – Product-Limit Estimation
Number Number Exposed Surviv Std. Cum.
ID Index Time Events Censored to Risk Function Error Rate
0 0 0.00 0 0 137 1.00000 0.00000 0.00000