دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

به موارد فوق در فصل اول پژوهش بعد از اظهار مساله ، به ضرورت واهمیت پژوهش پرداخته خواهد گردید. سپس به سوالات واهداف پژوهش به همراه چهارچوب نظری پژوهش اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها وبیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.

1-2 ) بيان مساله                                  

رفتار شهروندی سازمانی مانند مفاهیم جدید مدیریتی می باشد که تاثیرات فردی و سازمانی متعددی دارد و یکی از موضوعاتی می باشد که به صورت گسترده در تحقیقات علوم رفتاری به آن پرداخته شده می باشد (Unal ,2013). شناخت وضعیت این نوع رفتار و راهکارهای توسعه ی آن در بهبود فعالیت های سازمانی تأثیر مهمی را ایفا می کند. با در نظر داشتن اهمیت شهروندان سازمانی به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان، رفتار ایشان نیز می تواند بسیار با ارزش تلقی گردد و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی سازمانی  پرداخته اند (فرجی و احمدی، 1390). این مطالعات عموماً اظهار می دارند که رفتار شهروندی سازمانی  برای سازمان ها، مدیران و کارکنان فواید زیادی را دربر دارد و میتواند منجر به بهینه سازی منابع، بهبود بهره وری سازمان و عملکرد اثربخش کارکنان  شده و سازمان را درمقابل با تغییرات محیطی توانمند سازد  (Wang, 2014). امروزه سازمان ها (مانند سازمان تامین اجتماعی) نیازمند کارکنانی هستند که فعالیت های فراتر از تأثیر سازمانی خود در سازمان انجام دهند. این رفتار ها باعث  بهبود