دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-حمايت هاي بودجه اي از مديران و كاركنان شركتهاي بيمه اي سبب شده می باشد كه فرهنگ بهره وري و كارايي در اين سازمانها كاهش يابد. نبود رقابت در بازار بيمه ايران نيز مزيد علت گرديده می باشد.

گسترش بي حد و مرز دولت گردید. صنعت بيمه نيز مانند فعاليتهايي بود كه دولت آن را ملي اعلام كرد و انحصار آن را در دست گرفت.

2-سرمايه گذاري بهينه دولت: با در نظر داشتن اينكه مبناي سرمايه گذاري بخش خصوصي سودآوري آن سرمايه گذاري می باشد و بخش دولتي در كنار سوددهي به فايده‌هاي اجتماعي فعاليت هاي خود نيز توجه دارد، در چنين شرايطي می باشد كه سپردن اموري نظير بيمه گري كه بخش خصوصي تمايل به حضور در آن را دارد، دولتها مي‌توانند به وظايف خود بهتر رسيدگي كنند و از مشغله هاي مربوط به تصدي گري خود بكاهند.

3-بهره گیری از سرمايه هاي بالقوه:خصوصي سازي مالكيت سهام را گسترش و سرمايه‌ها را كه جامعه را به سوي خود جلب مي كند به طوري كه گسترش مالكيت سهام بر ميزان معاملات بعدي خواهد افزود و سبب پيدايش نهادهاي ملي جديد مي‌گردند. از طرف ديگر نهادهاي مالي جديد به دنبال سرمايه گذاري جديد مي روند و اين روند عاملي در رشد اشتغال صنعت بيمه و كل كشور مي گردد.

4-افزايش رقابت:مهمترين مزيت خصوصي سازي افزايش رقابت در فعاليت هاي اقتصادي می باشد. به طوري كه گرايش به نظام بازار و گريز از انحصارگري به عنوان هدف خصوصي سازي پذيرفته شده.

5-تقويت اصل پاسخ دادن در مقابل عملكرد:بدليل آنكه در بخش خصوصي هيأت مديره را سهامداران تعيين مي كنند و عملكرد آنها در پايان سال بررسي مي گردد سبب مي گردد كه روند رشد شركت سرعت بيشتري داشته باشد. در صورتي كه در

دسته بندی : پایان نامه حقوق