دانلود پایان نامه

وضعیت عملکرد اجتماعی
وضعیت سلامت روان‌شناختی
وضعیت سلامت فیزیکی
رضایت مندی شخصی از زندگی
شرایط زندگی
وضعیت عملکرد اجتماعی
وضعیت سلامت روان‌شناختی
وضعیت سلامت فیزیکی
رضایت مندی شخصی از زندگی
شرایط زندگی
وضعیت عملکرد اجتماعی
وضعیت سلامت روان‌شناختی
وضعیت سلامت فیزیکی
مدل وننگوت و همکاران
مدل وننگوت، مریک و اندرسون (2003؛ به نقل از خزدوز، 1391) کیفیت زندگی را هدف‌مندتر از مدل‌های قبل می داند. این مدل دیدی هستی‌گرایانه دارد و فقط داشتن شرایط مناسب و رضایت از شرایط را ملاک نمی‌داند، بلکه معتقد است که کیفیت زندگی فرد باید در جهت شکوفایی و رشد وی باشد. این مدل حاوی هشت مدل پیشین در طیف‌های ذهنی- اصالت وجود- عینی می باشد. در اینجا به سه طیف می پردازیم:
کیفیت ذهنی زندگی: عبارت است از احساسی که فرد از لذت بخش بودن زندگی خود دارد. هر فرد شرایط احساسات و عقایدش را شخصاً ارزیابی می کند. رضایت‌مندی از زندگی این جنبه از زندگی را منعکس می کند.
کیفیت اصالت وجودی زندگی: به معنی لذت بخش بودن زندگی فرد در سطح عمیق تر می باشد. در این دیدگاه فرض بر آن است که فرد دارای ماهیت عمیق‌تری است که شایسته احترام بوده و می تواند منطبق با ماهیت خود زندگی کند. به عنوان مثال، نیازهای بیولوژیکی فرد برطرف شود، رشد به حد کمال برسد و این‌که جریان زندگی منطبق با شاخص‌های معنوی و باورهای دینی فردی باشد.
کیفیت عینی زندگی: بدین معنی که شرایط زندگی فرد در حد مطلوب بوده و دیگران زندگی وی را با کیفیت بدانند. این دیدگاه تحت تاثیر فرهنگی می باشد که مردم در آن زندگی می کنند. این نظریه جامع و یکپارچه از کیفیت زندگی حاوی انواع نظریات از ذهنی تا عینی می باشد که هر کدام در بر گیرنده جنبه هایی از زندگی می باشند. بهزیستی و عوامل عینی، جنبه سطحی‌تر کیفیت زندگی‌اند که مرتبط با توانایی سازگاری فرد یا فرهنگی است که در آن زندگی می کند. رضایت‌مندی از زندگی و تحقق نیازها تا اندازه ای با جنبه‌های عمیق‌تر در ارتباط هستند، یعنی آیا بین چیزی که از زندگی می‌خواهیم و چیزی که زندگی به ما می‌دهد هماهنگی وجود دارد؟ خوشبختی و درک پتانسیل‌های زندگی، شامل وجود و اصالت‌مان به عنوان یک فرد می باشد. این عامل هستی‌گرایانه است که عوامل ذهنی و عینی را به هم پیوند می دهد. شکل 5-2 بیانگر این مدل است.
کیفیت ذهنی زندگی کیفیت عینی زندگی
رضایت از زندگی
رضایت از زندگی
ارزش عشق و زندگی
ارزش عشق و زندگی
عوامل عینی از قبیل نرم‌ها
عوامل عینی از قبیل نرم‌ها
درک پتانسیل‌های زندگی