دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  • تجارب تسلط بر امور[1]:

این منبع موثرترین منبع برای ایجاد حسن خودکارآمدی قوی می باشد.

  • تجارب مشاهده ای :

این منبع از طریق الگوهای اجتماعی انجام می شود و شدت تاثیر الگوی مشاهده شده در خودکارآمدی بستگی به ادراک همسانی با سرمشقها دارد.

دسته بندی : پایان نامه حقوق