دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

وبقيه را ناديده بگيرد. مهارت مركزي شامل تعيين مسايل (روشن كردن نيازها، نا هم خواني ها و تفاوت ها و موقعيت هاي دشوار )و ايجاد هدف (مستقر كردن جهت و مقصود )مي باشد.

مهارت هاي جمع آوري اطلاعات: مهارت هايي هستند كه به كار گرفته مي شوند تا ماده يا محتوايي را كه در فرايند شناختي بايد به كار روند، آگاه سازند كه شامل مهارت هاي مشاهده و تنظيم سوال می باشد. مشاهده كسب اطلاعات از طريق يك يا چند حس می باشد. اين حواس نوعا”در جمع آوري اطلاعات جديد از محيط به كار مي روند. تنظيم سوال، جستجوي اطلاعات جديد از طريق پرسش و تحقيق می باشد (مارينوز و همكاران،1989؛ترجمه احقر ،1380 ).

  مهارت هاي ياد آوري: فعاليت ها يا راهبرد هايي هستند كه افراد آگاهانه به آن مي پردازند تا اطلاعات را در حافظه بلند مدت خود ذخيره كرده و آنرا بازيابي كنند. در اينجا دو مهارت مهم عبارتند از: رمز گذاري و ياد آوري. رمز گذاري، ذخيره اطلاعات در حافظه بلند مدت می باشد. ياد آوري فراخواني اطلاعات از حافظه بلند مدت می باشد (همان منبع).

  سازمان دادن مهارت ها: آرايش اطلاعات به صورتي كه بتواند با كارايي بيشتر مورد بهره گیری قرار گيرد. مهارت سازمان دهي عبارتند از: مقايسه، طبقه بندي، نظم  و ترتيب. مقايسه در نظر داشتن شباهت ها می باشد. نظم و ترتيب براي به توالي در آوردن عناصر بر طبق ملاك خاصي می باشد.

دوم آگاهي در مورد ماهيت  دانش می باشد. به اين معني كه دانش هر فرد، دانشي انتخابي، آزمايشي، ناقص و تفسيري، قابل تغيير و ابطال پذير می باشد .

سومين بعد تفكر، توجه می باشد. سطوح توجه را تمايلات[1] مي نامند. توجه موجب جهت دهي و تحرك تفكر ميشود. تمايلات به دو دسته قابل تقسيم می باشد. تمايلات مربوط به تفكر عمومي كه شامل مسامحه در ابهام، اشتياق به قضاوت، تکریم به شواهد و مدارك هنگام استدلال، اشتياق به اصلاح يا تغيير قضاوت هنگامي كه دلايل كافي هست، می باشد. تمايلات مربوط به اعمال شناختي خاص كه شامل مواردي زیرا اشتياق به بررسي يك ديدگاه از منظر نظريات متفاوت با در نظر داشتن نظر خود، تمايل به محفوظ نگهداشتن اطلاعات پيش از قضاوت ،اشتياق به تعيين جايگزين هاي پيشنهادي می باشد (به نقل از بهبودي شبخانه،1388  ).شكل 2 -1 به خوبي ابعاد تفكر را از ديدگاه بير (1985)نشان مي دهد.

2-desposition