نوامبر 27, 2020

دانش آموزان دختر، مواد روان گردان


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

مواد می باشد وخود اثر بخشي امتناع[1] بيانگر باور نوجوان دال بر توانايي مقاومت در برابر فشار اجتماعي براي مصرف مواد می باشد.

  پ)نظريه هاي مبتني بر ويژگي هاي دروني افراد: در اين نظريات هم عوامل وويژگي هاي محيط اجتماعي نوجوان و هم ويژگي هاي فردي نوجوان مورد توجه می باشد. فرض اساسي در اين نظريات بر اين می باشد كه در يك در هم حسي و سازگاري مطلوب با اطرافيان وي را به سوي همسالان منحرف مي كشاند. سومين مرحله مربوط به حركت نوجوان به سمت مصرف دائمي می باشد كه تحت تاثير چند عامل می باشد: اول مصرف مواد را توسط والدينش مشاهده مي كند ؛ دوم همسالاني داشته باشد كه مصرف آزمايشي مواد را تاييد كنند؛  سوم از نظر هيجاني، آشفته و تحت فشار باشد؛ و چهارم مهارت هاي سازشي و مقابله اي ضعيفي داشته باشد .

  4  )الگوي تعامل خانواده: (بروك،گوردون،ويتمن [2]و كوهن ،1990)،در توجيه نظري سوء مصرف مواد در نوجوانان به شرايطي اشاره مي كنند كه در آن والدين ارزش هاي مورد قبول مشخصي ندارند؛ مهرباني ،عطوفت و حمايت و نظارت اندكي فراهم مي كنند، مادران سازگاري و آرامش رواني ندارند و كنترل كمي بر كودكانشان دارند. در چنين شرايطي فرزنداني پرورش مي يابند كه رشد شخصي مناسب و سازش يافته اي در دوران جواني نخواهند داشت .

نوشته ای دیگر :
دانلود پایان نامه درموردمبارزه با مواد مخدر، دانش آموزان دختر

     ت)نظريه هاي التقاطي (تركيبي ): اين نظريات بر عوامل شناختي- عاطفي ،يادگيري، تعهد و دلبستگي به قواعد اجتماعي و ويژگي هاي درون فردي به طور همزمان تاكيد دارند. در اين حوزه نيز چهار الگوي نظري ذيل مطرح شده می باشد (به نقل از رحمتي ،1383 ):

   1)نظريه رفتار مشكل[3] :(جسر و همكاران[4] ،1991 )،آسيب پذيري در برابر رفتار هاي مشكل آفرين را ناشي از تعامل شخص با محيط فرض مي كند كه هريكبه اجزايي تقسيم مي شوند .محيط به ساختار ها يا يا عوامل دور و نزديك تقسيم مي گردد .در هسته مركزي ساختارها ي دور پيوند با خانواده و همسالان قرار دارد. از اينرو،  اگر نوجوان دوستاني داشته باشد كه مواد مخدر مصرف كنند يا معتقد باشند كه دوستان و والدين آنها مصرف مواد را تصديق مي كند در معرض سوء مصرف مواد قرار مي گيرند. ويژگي هاي شخصيتي و رواني فرد نيز به سه مقوله دور، واسط ونزديك تقسيم مي شوند. بر مبناي ويژگي هاي فردي مربوط به مقوله دور، نوجواني در معرض مصرف آزمايشي مواد می باشد كه از نظر اجتماعي عيب جو و خرده گير و از نظر فرهنگي دچار احساس طرد و بيگانگي باشد،

5- refusal  self-efficacy

1- Brook,J.S., Gordon,A.S., Whiteman,M

                                                                                                                   2-problem behavior theory

3-Jessor,R& et als