دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

-6- مكاتب اقتصادي و جايگاه خصوصي سازی

در اين قسمت از پژوهش به بررسي تحليل و تحولات فكري، مكاتب و نظامهاي اقتصادي در خصوص بخش خصوصي مي پردازيم توضيح داده مي گردد كه برخي مكاتب صرف حضور بخش خصوصي در اقتصاد را كافي مي دانند و برخي ديگر صرفاً با دولتي كردت فعاليتها موافق هستند، البته گروهي هم اين دو بخش دولتي و خصوصي را مكمل يكديگر مي دانند.

بعضي از اين مكاتب عبارتند از مكتب كلاسيك، اتريشي، كينزي، نئوكلاسيك، پول گرايان، مكتب ساختار گرايان كه در اينجا به توضيح برخي از آنها مي پردازيم:

سرمايه داري و ليبرال معرفي شده و سبب پيدايش مكتب كنزي گردید.

كنز علت اصلي ركود و بيكاري فزاينده در آن مقطع را نارسائي هاي مكانيزم بازار و نظام سرمايه داري معرفي نمود و اتخاذ سياستهاي بودجه اي و مالي توسط دولت را راه حل اين معضل مي دانست. در واقع طرفداران اين مكتب موافق دخالت بخش عمومي به طور عمده در فعاليتهاي اقتصادي هستند و نظريه هاي شكست بازار را بيان مي‌دارند.

در مكتب نئوكلاسيكها براي دولت تأثیر دوگانه اي لحاظ شده می باشد، بدين صورت كه برخي پيروان اين مكتب اگرچه دخالت دولت در اقتصاد را به مقصود انجام وظائف متعارف خود لازم مي دانند. از طرف ديگر معتقدند كه دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي موجبات پيدايش پديده رانت طلبي مي گردد لذا اين مكتب بهترين گزينه جهت از بين بردن رانت طلبي را محدود به دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي به گونه اي كه تنها حامي بخش غير دولتي باشد.

پيروان مكتب پول گرايي:مخالف دولت بزرگ و دخالت دولت در اقتصاد بشمار مي‌آيند آنها معتقدند علت اصلي بحران هاي سال 1929 نارسايي نظام ليبرال و سرمايه داري نبوده

دسته بندی : پایان نامه حقوق