دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

فعالیت اتحادیه: مطالعات نشان می­دهد که کارکنان با رضایت شغلی بالا، تمایلی به عضویت در اتحادیه ندارند و به آن به عنوان یک ضرورت نمی­نگرند. شواهدی در دست می باشد که نشان می­دهد، عدم رضایت شغلی علت اصلی اتحادیه­گرایی می باشد. سطح فعالیت اتحادیه­ها به سطح عدم رضایت شغلی بستگی دارد. هر چه سطح عدم رضایت شغلی کم­تر باشد، ممکن می باشد تنها به شکایت بسنده گردد، اما اگر سطح عدم رضایت بالاتر باشد، ممکن می باشد موجبات اعتصاب کارکنان را فراهم آورد.

بازنشستگی زودرس: شواهدی هست، مبنی بر این که کارکنانی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد می­کنند، تمایل دارند، توجه­های مثبت خود را کم­تر معطوف به کار خود بسازند. از طرف دیگر کارکنانی که پست­(Popool & Sanday, 2013). بوکانان[1] تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب­آمیز به ارزش­ها و اهداف سازمان می­داند (اسماعیلی؛68:1391) .نهمه[2] تعهد سازمانی را چنین تعریف می­کند: توجه یا جهت­گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می­کند. کانتر[3] نیز تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم­های اجتماعی می­داند (احمدپور؛211:1389). به عقیده سالانسیک[4] تعهد حالتی می باشد در بشر که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می­یابد که به فعالیت­ها تداوم بخشد و مشارکت موثر خویش را در انجام آن­ها حفظ کند  .(Ozag & Duguma, 2012, p.209)

وجه اشتراک تعاریف بالا این می باشد که تعهد حالتی روانی می باشد که ارتباط فرد را با سازمان مشخص می­کند و تصمیم به ماندن در سازمان یا ترک آن را به طور ضمنی در خود دارد .(Ozag & Duguma, 2012, p.6)

پورتر  و همکارانش[5] تعهد سازمانی را موجب پذیرش ارزش­های سازمان و تمایل افراد به درگیری در سازمان تعریف می­کنند و آن را با معیارهای انگیزه، تمایل به ادامه فعالیت و پذیرش ارزش­های سازمان اندازه­گیری می­کنند و هم چنین تعهد سازماني را بر حسب ميزان شدت تعيين هويت يک فرد با سازمان خاص و ميزان درگيري، مشارکت و همکاري او با سازمان مذکور تعريف نموده اند .(Danek, 2009, p.561)

[1]Buchanan

[2] Nehmah

[3] Counter

[4] Salancik

[5] Porter et al