دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

1390: 124). پس با فراهم کردن امكان پیشرفت و ترقی و سپردن مسؤلیت به افراد و با در نظر داشتن رغبت‌های فردی می‌توان رضایت پایدارتر ایجاد نمود.

 

2-1-8) نظریه­های رضایت شغلی

نظریه­های رضایت شغلی فراوان می باشد. همان­گونه که درمورد تعریف و عوامل ایجادکننده رضایت شغلی، اتفاق عقیده­ای وجود ندارد، درمورد نظریه­های رضایت شغلی نیز عقاید متفاوت و گوناگونی ابراز شده می باشد. باتوجه به نظرات ارائه شده در این­باره، در ادامه، مهم­ترین نظریه­های رضایت شغلی ذکر می­گردد:

نظریه امید و انتظار. این نظریه با نام­های نظریه «انتظارات» و نظریه «احتمال» نیز مطرح می­باشد. انتظارات فرد در تعیین نوع و میزان رضایت شغلی مؤثر می باشد. اگر انتظارات فرد از شغلش بسیار باشد، رضایت شغلی دیرتر و مشکل­تر حاصل می­گردد؛ مثلاً، ممکن می باشد فردی در صورتی از شغل راضی گردد که بتواند به تمام انتظارات تعیین شده خود از طریق اشتغال جامه اقدام بپوشاند. مسلّماً چنین شخصی به مراتب، دیرتر از کسی که کم­ترین انتظارات را از شغلش دارد به احراز رضایت شغلی نایل می­آید. از این رو، رضایت شغلی مفهومی کاملاً یکتا و انفرادی می باشد و بایستی در مورد هر فرد به طور جداگانه عوامل و میزان و نوع آن مورد مطالعه قرار گیرد (ازکمپ؛ 1390: 258). این نظریه معتقد می باشد که رضایت­مندی شغلی به وسیله انطباق کامل امیدها و می­گردد. دوم آن مقدار از نیازها که از طریق اشتغال به کار مورد نظر، تأمین نشده باقی می­ماند. نتیجه­ای که از مطالعه عوامل اول و دوم حاصل می­گردد میزان رضایت شغلی فرد را معیّن می­کند (شفیع‌آبادی؛ 1390: 129). این نظریه رضامندی را تابعی از میزان کامروایی و ارضای نیازهای فرد، شامل نیازهای جسمی و روان شناختی می­داند. نیازها به عنوان احتیاجات عینی بشر، که در همه افراد مشابه می باشد، تلقی می­گردد، در حالی که ارزش­ها آرزوهای ذهنی فرد می باشد که از یک شخص به شخص دیگر فرق می­کند. روان­شناسان سازمانی بیش­تر بر این باورند که سلسله مراتب نیاز در نظریه مازلو[1]، در مطالعه رضایت­مندی شغلی کاربردپذیر می باشد. این نظریه پنج نوع از نیازهای انسانی را مشخص می­کند که به ترتیب اهمیت و از پایین به بالا عبارتند از: نیازهای فیزیکی (مثل غذا، آب و هوا)، نیاز به ایمنی (مثل دوری ازخطر و ایمنی اقتصادی)، نیازهای اجتماعی (مثل عشق، پذیرش و تعلق گروهی)، نیازهای مَنْ یا صیانت ذات[1] Maslow

دسته بندی : پایان نامه حقوق