دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

که از راهبرد هیجانی رویارویی بهره گیری می کنند از استرس شغلی پایین تری برخوردارند( شفیعی سروستانی و شجاعتی، 1387).

 

2-15- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

مصطفی یاکین و اویا اردیل[1](2012) به پژوهشی تحت عنوان ارتباط بین خودکارآمدی و تعهدات کارو اثرات آن بر رضایت شغلی حسابداران رسمی پرداخته که نتایج نشان دادند هر دو خودکارآمدی و تعهد کار بطور مستقیم با رضایت شغلی ارتباط معنادار دارند و می توانند رضایت شغلی را پیش بینی کنند(یاکین و اردیل، 2012). همچنین در پژوهش دیگری مینگ- چنگ لی و یان- زیرا چن[2](2012) به مطالعه خودکارآمدی، کوشش و رضایت شغلی در کارکنان امور مالی و تاثیر آن بر خصوصیات شخصیتی و عملکرد شغلی پرداخته که نتایج حاصله از آن نشان داد خودکارآمدی اثر مثبتی برعملکرد شغلی و رضایت شغلی دارد.و کوشش ها ارتباط مثبت در عملکرد و رضایت شغلی دارد و رضایت شغلی اثر منفی بر قصد ترک شغل دارد(مینگ- چنگ لی و یان- زیرا چن،2012).همچنین ولکر[3] و همکاران(2010) در ارتباط با مطالعه ارتباط بین فرسودگی شغلی، سبک های مقابله با استرس و رضایت شغلی در کارکنان خدمات درمان معتادان به مواد مخدر در آتن و زوریخ دست به پژوهش زدند. نتایج نشان دادند که استراتژی های مقابله ای مستقل، ارتباط مثبت و منفی را با خوداثر بخشی و رضایت شغلی دارد و راهبردهای مقابله ای سبک مقابل مساله مدار بهنگام استرس با رضایت شغلی اشاره نموده می باشد(دونگ می و هیرویوکی، 2008).همچنین در مطالعه ای که خان[4](2007) بر اساس مطالعه قبلی خود (2006)جهت اثبات این دیدگاه که مکانیسم های مقابله ای باعث افزایش رضایت شغلی ناظران در شرکت های چند ملیتی نمونه صنعتی طراحی کورانجی[5] می گردد، به مطالعه میزان استرس و بهره گیری از مکانیزمهای مقابله ای با رضایت شغلی پرداخت و به این نتیجه رسید که بهره گیری از مکانیزمهای مقابله ای به افزایش رضایت شغلی در حد متوسط و یا کمی بالاتر از حد متوسط منجر می گردد. همچنین آنهایی که تحت استرس بیشتر بودند اما از مکانیزمهای مقابله ای درستی بهره گیری نمی کردند، رضایت شغلی کمتری نسبت به کسانی که در حال مقابله با استرس بودند داشتند(خان، 2007). همچنین نتایج مطالعه شاخص های ارتباط بین هویت حرفه ای معلمان (خودکارآمدی، رضایت شغلی، انگیزه و تعهد) در 1214 معلم هلندی مشغول بکار[1].Mustafa Yakin & Oya Erdil

[2].Min-Cheng Lai & Yen-Chun Chen

[3].Volker

[4].M. A .Khan

دسته بندی : پایان نامه حقوق