دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ندارد(روما و همکاران، 2010) رضایت شغلی، اعتماد به نفس، فرسودگی شغلی و خودکارآمدی با هدف مطالعه سازه های رضایت شغلی در معلمان ویژه آموزش خاص در سال تحصیلی 2010-2009 توسط بردلی دبلیو[1](2010) مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل ازآن پژوهش نشان داد که عوامل خودکارآمدی تأثیر مهمی در عدم ترک شغل معلمان و رضایت شغلی آنها دارد(بردلی دبلیو، 2010). همچنین در پژوهش دیگری گل باسی [2]و همکاران(2008) که به مطالعه روابط بین راهبردهای مقابله ای، ویژگی های فردی و رضایت شغلی در 186 نفر از پرستاران شاغل در یک بیمارستان از دانشگاه کامهیوریت[3] ترکیه پرداختند به این نتایج دست یافتند: پرستارانی که با اعتماد به نفس و خوش بینانه از راهبردهای مقابله ای مثبت با استرس بهره گیری می کردند یک ارتباط مثبت معنی داری بین رضایت شغلی و ابعاد راه های مقابله ای بدست آمد. دیگر نتایج حاکی از این بود که رضایت شغلی پرستاران با استخدام قرار داد محدود بالاتر از پرستاران با استخدام رسمی بود(گل باسی و همکاران، 2008).همچنین در پژوهش دیگری در ارتباط با مطالعه ارتباط ی هسته ای خود ارزیابی صفات خود، اعتماد به نفس، خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی و عملکرد شغلی جاج و بونو[4](2001) به این یافته ها دست پیدا کردند که خودکارآمدی همبستگی بالایی با رضایت شغلی و عملکرد شغلی دارد و می تواند پیش بینی کننده خوبی برای رضایت شغلی باشد(جاج و بونو، 2001).

[1].Brdley W

[2].Golbasi

[3].Cumhuriyet

[4].Judge & Bono

دسته بندی : پایان نامه حقوق