دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

جدول 4-10: شاخص‌هاي مركزي و پراكندگي نمره سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی و رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول

  شاخص های توصیفی

بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول

تعداد ميانگين انحراف معیار کمترین نمره بیشترین نمره
رضایت شغلی 123 83/202 7/36 124 336
خودکارآمدی عمومی 123 94/56 2/8 19 81
سبک مقابله ای مسئله محور 123 84/58 03/11 28 82
سبک مقابله ای هیجان محور 123 03/77 9/11 49 100

 

همان طوري كه در جدول 4ـ10 مشاهده مي گردد، ميانگين و انحراف معيار نمره رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول ( 83/202 و 7/36 ) ، ميانگين و انحراف معيار نمره خودکارآمدی عمومی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول ( 94/56 و 2/8 ) ،ميانگين و انحراف معيار نمره سبک مقابله ای مسئله محور بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول ( 84/58 و 03/11 ) ،ميانگين و انحراف معيار نمره سبک مقابله ای هیجان محور بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول ( 03/77 و 09/11 ) می باشد .

 

جدول 4-11 : آزمون كولموگروف – اسميرنوف برای بررسي مفروضه نرمال بودن

نام متغير ميزان z سطح معناداري
رضایت شغلی 06/1 20/0
خودکارآمدی عمومی 708/0 69/0
سبک مقابله ای مسئله محور 877/0 45/0
سبک مقابله ای هیجان محور 02/1 24/0

به مقصود مقايسه توزيع‌ داده‌هاي بدست‌آمده از پژوهش حاصل با توزيع نرمال از آزمون كولموگروف – اسميرنوف بهره گیری شده می باشد .

باتوجه به اطلاعات حاصل از جدول فوق و با تأكيد بر z بدست آمده  برای نمره   سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی و رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول درسطح 05/0 معنادار نیست. پس  مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه توزيع داده‌هاي مرتبط با فرضيه هاي پژوهش نرمال می باشد

4-2- يافته هاي مربوط به فرضيه‌ های  پژوهش :

 ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه حقوق