دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

يافته هاي استنباطي مربوط به فرضيه‌هاي اين پژوهش شامل آزمون های همبستگی پیــرسون، رگرسیون خطی ، كولمــوگروف – اسميــرنوف مي باشد كه براي كليه متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش در جداول زير با سطح خطاي 05/0 ارائه شده می باشد.

 

فرضیه اول پژوهش:

بين سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت ارتباط هست .

فرضیه 1-1: بين سبک مقابله با استرس ( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت ارتباط هست .

فرضیه 1-2 : بين سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت ارتباط هست .

 

جدول 4-13: همبستگي پیرسون بين سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت

متغير وابسته

متغير مستقل

رضایت شغلی

بهورزان خانه های بهداشت

ضريب همبستگي پيرسون

( r  )

سطح معناداري

(P   )

سطح خطا

(  )

تعداد
سبک مقابله ای مسئله محور در زنان 333/0 003/0 05/0 75
سبک مقابله ای مسئله محور در مردان 330/0 02/0 05/0 48
سبک مقابله ای مسئله محور 333/0 001/0 05/0 123

براساس جدول 4-13ملاحظه مي گردد،مقدار آزمون همبستگي پيرسون ( 333/0 = r ) بين سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت در سطح 05/0 معنادار جدول 4-14: همبستگي پیرسون بين خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت

متغير وابسته

متغير مستقل

رضایت شغلی

بهورزان خانه های بهداشت

ضريب همبستگي پيرسون

( r  )

سطح معناداري

(P   )

سطح خطا

(  )

تعداد
خودکارآمدی عمومی بهورزان زن 294/0 01/0 05/0 75
خودکارآمدی عمومی بهورزان مرد 474/0 001/0 05/0 48
خودکارآمدی عمومی 346/0 001/0 05/0 123

 ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه حقوق