دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

* ازدواج: این متغیر با تعهد سازمانی همبستگی ضعیفی دارد. اما چنین اظهار می­گردد كه ازدواج به دلیل مسائل مالی با تعهد حساب­گرانه ارتباط پیدا می­كند.

* سابقه در سازمان و در سمت سازمانی: به دلیل سرمایه­گذاری­های فرد در سازمان سابقه بیش­تر در مقام یا سازمان باعث تعهد بیش­تری می­گردد اما این ارتباط ضعیف می باشد .

* استنباط از شایستگی شخصی: افراد تا حدی به سازمان تعهد پیدا می­كنند كه زمینه تامین نیازهای رشد و كامیابی آن­ها فراهم گردد. پس كسانی كه استنباط شایستگی شخصی بالا دارند انتظارات بیش­تری خواهند داشت. ارتباط این دو متغیر مثبت و قوی می باشد .

* وابستگی متقابل وظایف : در اغلب مطالعات ارتباط وابستگی وظایف با تعهد، مثبت و متوسط گزارش شده می باشد. موریس و استیزر[1] اظهار می­دارند كه وقتی كاركنان در شرایط وابستگی شدید وظایف باشند از كمك خود به سازمان و گروه­های مرتبط آگاهی خواهند پیدا نمود و این خود به تعهد نظری به سازمان منجر می­گردد.

* ملاحظه­كاری و ساخت­دهی مدیران : هر دو نوع رفتار مدیران با تعهد سازمانی همبستگی نسبی و مثبت دارند. البته تحقیقات نشان می­دهند كه این ارتباط توسط عواملی از قبیل محیط كاری و خصوصیات پایین دستان تعدیل می­گردد.

* ارتباطات رهبر: چگونگی ارتباطات رهبر با تعهد سازمانی ، همبستگی قوی و مثبت دارد. بدین معنی، مدیرانی كه ارتباطات به موقع و صحیحی ایجاد می­كنند موجب تقویت محیط كار و تعهد بیش­تر كاركنان می­گردند.
رهبری مشاركتی نیز با تعهد سازمانی همبستگی مثبت دارد. در محیط­های غیرقابل پیش­بینی تاثیر مدیریت مشاركتی بر تعهد سازمانی بیش­تر می­گردد.

د ویژگی­های سازمان و تعهد سازمانی

[1] Maurice & Stiser