دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

كار كاركنان تلقي شده می باشد، يكي از چالش هاي هميشگي مديريت سازمان بوده می باشد . بهبود عملكرد كاركنان در نهایت به تأمين مزيت رقابتي سازمان در حفظ سودآوري و بقاي آن در جهان پررقابت امروز منجر مي گردد، مستلزم هسمويي اهداف فرد با1. سید جوادین و همکاران (1392) تحقیقی تحت عنوان”بررسي تأثیر ميانجي اعتماد و تعهدسازماني در ارتباط بين عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني در بيمارستان ها” انجام دادند، که یکی از نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت تعهد سازمانی بررفتار شهروندی سازمانی بود.

2.حسنقلی پور وهمکاران(1391) تحقیقی تحت عنوان “تاثير بازاريابي دروني بر بازارگرايي با وجود متغير هاي ميانجي تعهدسازماني و رفتار شهروندي سازماني در بنگاه هاي مالي: موردكاوي بانك ملت شهر تهران” انجام دادند، که مانند یافته های پژوهش تاثیر مثبت ، تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بود.

3.بهارلو وهمکاران (1393) تحقیقی تحت عنوان”مطالعه رابطة الگوی تبادل رهبر- عضو و رفتار شهروندی سازمانی: تأثیر واسطهای توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی” انجام دادند، که از نتایج اصلی پژوهش حاضر وجود ارتباط مثبت بین تعهدسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی بود.

4.نوروزی سید حسینی (1391) تحقیقی تحت عنوان” اثر حمايت سازماني ادراك شده بر تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني كاركنان ادارات تربيت بدني” انجام داد که دراین پژوهش مشاهده گردید تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني تاثیر مثبت دارد.

5.جعفری وهمکاران(1390) تحقیقی تحت عنوان” ارتباط رفتار شهروندي سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران ” انجام دادند که نتایج بیانگر ارتباط مثبت و مستقیم تعهد سازمانی و رفتار شهرندی سازمانی بود.