دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

n = حجم نمونه

=  اندازة متغیر مورد مطالعه مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان

= میزان خطا

= واریانس نمونه (براساس متغیر مورد مطالعه)

N  = حجم جامعه