دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

     فراخي انديشه: به معني آمادگي براي بيطرفانه  شنيدن شواهد جديد و مايل بودن به تغيير عقيده ها در صورت ارائه دلايل كافي.

كنجكاوي:  افراد با اين نوع گرايش، تمايل دارند نسبت به طيف وسيعي از مسائل آگاهي داشته باشند، به يادگيري و آموزش اطلاعات مختلف علاقه نشان مي دهند، هر چند كه از آنها به صورت مستقيم در حل مسائل خود  بهره گیری نمي كنند .

جستجو گري حقايق: اين دسته از افراد در جستجوي اطلاعات و آگاهي هاي درست هستند، حتي اگر از عقايد قبلي آنها حمايت نكند. در شناسايي انواع مختلف عقايد و باورها انعطاف پذير هستند و بر حقايق با هدف يادگيري آنها تكيه ميكنند (فشيون، فشيون و جالينكر لو ،2007 ؛به نقل از بهبودي شبخانه ،1388 ).

تحليل گري: افراد با تمايل به تحليل گري به بررسي هوشيارانه مسائل مي پردازند و از استدلال ها و راه حل ها با در نظر داشتن منابع موثق براي حل مسائل و موقعيت هاي چالش انگيز بهره گیری مي كنند .

نظام مندي: افراد با تمايل به سازمان دهي و نظم دهي هنگام بررسي و جستجو هاي خويش يك راهبرد منظم را در پي مي گيرند .و در انجام فعاليت ها و امور پيچيده منظم هستند .

اعتماد به توانايي هاي تفكر انتقادي خود: افراد در اين سطح به توانايي هاي خود اطمينان دارند و تمايل به ارزيابي و بررسي استدلال هاي مختلف دارند. بر اساس حقايق و يافته هاي موثق و مستند به قضاوت مي پردازند و ديگران براي تصميم گيري به آنها مراجعه مي كنند. از طرفي اين دسته از افراد تمايلي به راهنمايي افراد مختلف هنگام تصميم گيري دارند و به آنها مشاوره مي دهند .

بلوغ قضاوت: مهم ترين گرايش تفكر انتقادي می باشد. افراد با اين نوع تمايل به قضاوت و ارزيابي با بهره گیری از معيار ها و ملاك ها توجه دارند و هم چنين آمادگي براي روبرو شدن با مشكلات را دارند واين افراد علت ايجاد مشكلات را ساختار غلط مسائل مي دانند. در قضاوت هاي خود به بافت وموقعيت مسائل توجه مي كنند و براي ارزيابي ذهن منصف دارند .

 

“اولم ينظرو في ملكوت السموات و الارض[1] …”

4-اعراف،185