دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

افزايش يا كاهش تحصيلات مادر با توجه دانش آموزان نسبت به مصرف مواد ارتباط معناداري نشان نداد .

با افزايش ميزان درآمد خانواده، توجه دانش آموزان به اثرات مواد مخدر منفي تر شده بود .

– قريب و همكاران (1388 ) ،در تحقيقي كه با عنوان “مهارت هاي تفكر انتقادي و گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان ترم اول و آخرمديريت خدمات بهداشتي- درماني “انجام داد .نتايج كار نشان داد كه حدودنمره كل مهارت تفكر انتقادي كسب شده توسط دانشجويان در حدود هنجار و نمره كل گرايش به تفكر انتقادي نيز مبين گرايش مثبت دانشجويان بود .

بين الگوي نمره گرايش به تفكر انتقادي دانشجويان ترم اول با الگوي نمره دانشجويان ترم آخر تفاوت معني دار وجود داشت و نمره دانش جويان ترم آخر بيشتر از دانشجويان ترم اول بود  .

– اطهري و همكاران  (1388 )، در تحقيقي كه با عنوان “ارزيابي مهارت هاي تفكر انتقادي و ارتباط آن با رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان “انجام داد. به اين نتيجه رسيد كه نمرات آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي در دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه چندان متناوب نيست و رتبه داوطلب در آزمون سراسري هم نتوانسته می باشد ارتباطي با اين مهارت داشته باشد .

– برخورداري و همكاران  (1388 )، در تحقيقي كه با عنوان “ارتباط گرايش به تفكر انتقادي و عزت نفس در دانشجويان پرستاري “انجام داد به اين نتيجه رسيد كه دانشجويان با عزت نفس بالا تر از گرايش به تفكر انتقادي مطلوب تري برخوردار و ارتباط مستقيم و مثبتي بين اين دو ويژگي وجود داشت .

– يار محمديان  (1382 )،به نقل از عبدالله پور (1387 )، طي مطالعه اي در زمينه تاثير آموزش پيشگيرانه بر ميزان احتمال سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان دبيرستاني شهر اصفهان انجام داد ه به اين نتيجه رسيده می باشد كه آموزش مهارت هاي پيشگيري در كاهش احتمال گرايش اعتياد در دانش آموزان تأثیر داشته و هم چنين اي آموزش بر افزايش آگاهي والدين از احنمال سوء مصرف مواد در فرزندان موثر بوده می باشد .

 

پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور

– هيانگ ،چن ،يه ،چونگ (2012 )،در تحقيق خود يك گروه را به عنوان گروه كنترل كه با عنوان مطالعه موردي بررسي گردید و گروه آزمايش كه در اين گروه مطالعه موردي همراه با برنامه نقشه هامفهوم  انجام گردید. بعد از 16 هفته