دانلود پایان نامه

اکلیز کازارس(2009) در تحقیق خود نشان داد بین ابعاد جهت گیری مذهبی با افزایش رضایت از زندگی رابطه مثبت وجود دارد.وهمچنین ولمن(2009) با طراحی آزمون روانسنجی متوجه شد که امتیاز معنوی افراد با رشد سن آنها افزایش می یابد.وست(2009) نیز در پژوهشی متوجه شد که نگرش مذهبی با رضایت از زندگی و سلامت وبهزیستی رابطه مثبت دارد.
– هالوگ(2010) ،در یک مطالعه پیگیری سه ساله ، یک گروه از زوجهای آلمانی را که در یک برنامه پیش از ازدواج مربوط به مهارتهای ارتباطی شرکت کرده بودند ،مورد بررسی قرار داد . در این مطالعه زوجها به مدت سه سال پس از اجرای برنامه ،تحت پیگیری قرار گرفتند.پس از سه سال زوجهای شرکت کننده در برنامه ها که ازدواج کرده بودند،در میزان رضایتمندی از رابطه زناشویی ، هیجان خواهی ،حل مساله و رفتارهای ارتباطی مثبت ،تفاوت های معنا داری را با گروه مقایسه نشان دادند.
کرید و همکاران(2010). با بررسی رابطه بین بهزیستی روانی، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل به این نتیجه رسید که رضایت از زندگی زناشویی و شناخت روشهای مقابله از عوامل مؤثر در بهزیستی روانی می باشد.وهمچنین کول(2010) طی تحقیقات خود نشان داد که بین معنویت و بهزیستی و سلامت روان با رضایت و هدفمندی زندگی رابطه مستقیم وجود دارد.
کوئنگ (2010) در بررسی رابطه سلامت روحی و جسمی افراد با زندگی مذهبی نشان داد افرادی که اعتقادات مذهبی بالاتری دارند، سازگاری بیشتری با موقعیت های استرس زا دارند.ساندرا و هوگای(2011)نیز در بررسی رابطه مذهب و رضایت از زندگی زنان آفریقایی به این نتیجه رسیدند که زنان با سطح تعصب مذهبی بالا رضایت از زندگی بیشتری دارند، و مذهب در کنار متغییرهای سن، درآمد وسطح تحصیلات در رضایت از زندگی زناشویی تأثیر مثبت دارد. همچنین فابریکاتور و همکاران(2011) در پژوهش های خود دریافتند، مذهب بر رضایت مندی بیشتر از زندگی تأثیر دارد. همچنین کسانی که نمره بالاتر در مذهب دریافت کردند نسبت به کسانی که نمره پایین تر دریافت کردند، عوامل تنش زای زندگی را بهتر و آسانتر کنترل می کنند.
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
فصل سوم:
روش اجرای تحقیق
3-1- پیش درآمد
رفتار انسان دارای پیچیدگی های بسیار زیادی است. یکی از راههای شناخت بهتر و کامل تر رفتار انسان ها، آزمون رابطه ساده بین عوامل و عناصری است که تصور می شود با پدیده مورد مطالعه در ارتباط باشند. اهمیت تحقیق همبستگی از این نظر است که به ما کمک می کند تا به این هدف برسیم. از تحقیقات همبستگی عمدتاً برای توصیف و پیش بینی استفاده می شود.
در این فصل فرایند پژوهش بررسی شده است و روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و نحوه انتخاب آنها، ابزارهای جمع آوری اطلاعات، متغیرها و روش آماری بیان گردیده است
3-2- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه :
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه فرهنگیان متأهل آموزش وپرورش ناحیه دو رشت در سال1393به تعداد1300نفر می باشد.حجم نمونه پژوهش بر اساس جدول تعین حجم نمونه مورگان ، برای 1300نفر برابر با 302 نفر میباشد. روش نمونه گیری نیز بر اساس روش تصادفی ساده استفاده شده است، که با توجه به مساعدت مسئولین آموزش و پرورش بر اساس فهرست اسامی فرهنگیان این ناحیه به کمک جدول اعداد تصادفی تعداد 302 نفر انتخاب و به پاسخ نامه های مربوطه پاسخ دادند.
3-3- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
در این پژوهش دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد استفاده قرار گرفت ابتدا شاخصهای توصیفی مانند فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و سپس در بخش آمار استنباطی داده های جمع آوری شده به وسیله آزمونهای رگرسیون گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزارspss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
3-4- روش شناسی تحقیق:
این تحقیق از نوع میدانی بوده، دارای اهداف کاربردی می باشد، و روابط بین متغیرهای ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایت مندی زناشویی زوجین مورد مطالعه قرار می گیرد.پژوهش حاضر درچارچوب یک طرح غیر آزمایشی از نوع همبستگی میباشد.
3-5- روش گرد آوری اطلاعات:
در این پژوهش قسمت ادبیات تحقیق و پیشینه مورد مطالعه از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. و در قسمت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است، که با گرفتن مجوز از مراجع ذی ربط و انتخاب افراد به صورت تصادفی ساده به جمع آوری داده ها اقدام گردید، که هرکدام از افراد به طور انفرادی به پرسشنامه ها پاسخ دادند.
3-6- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
3-6-1- متغیرهای مستقل(پیش بین):
ابعاد جهت گیری مذهبی. 2.هوش هیجانی .
3-6-2- متغیر وابسته(ملاک):
رضایت مندی زناشویی.
برای اندازه گیری متغیر ابعاد جهت گیری مذهبی،از پرسشنامه ابعاد جهت گیری مذهبی ساخته بهرامی احسان، و برای اندازه گیری متغیر هوش هیجانی از مقیاس هوش هیجانی بار-آن، و برای اندازه گیری متغیر رضایت مندی زناشویی ازمقیاس رضایت مندی زناشویی ساخته جدیری استفاده خواهد شد.
3-7- ابزار پژوهش:
3-7-1- مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی: