دانلود پایان نامه

2-21-3 سازگاری:
حل مسأله (تشخیص و تعریف مسائل، همچنین ایجاد راه كارهای مؤثر)
واقع گرایی(ارزیابی مطابقت میان آنچه به طور ذهنی و آنچه به طور عینی، تجربه می شود)
انعطاف پذیری(تنظیم هیجان، تفكر و رفتار به هنگام تغییر موقعیت و شرایط)
2-21-4كنترل استرس:
تحمل استرس(مقاومت در برابر وقایع نامطلوب و موقعیت های استرس زا)
كنترل تكانه(ایستادگی در مقابل تكانه یا انكار تكانه)
2-21-5 خلق عمومی:
شادمانی(احساس رضایت از خویشتن، شاد كردن خود و دیگران)
خوشبینی(نگاه به جنبه های روشن زندگی و حفظ نگرش مثبت حتی در مواجهه با ناملایمات)(همان).
2-22- پیشینه
2-22-1-تحقیقات داخل کشور
بناب و دیگران(1386). در بررسی رابطه نگرش مذهبی با زندگی فردی و اجتماعی، به این نتیجه رسیدند که جهتگیری مذهبی مثبت رابطه معنی داری با بهبود زندگی فردی و اجتماعی دارد.صفوی و لطفی(1386). پژوهشی با عنوان رابطه هوش هیجانی و سازگاری هیجانی – اجتماعی بر تعاملات زندگی اجتماعی افراد، نشان دادند که که بین هوش هیجانی و سازگاری هیجانی – اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد.
– بهرامی (1387) در پژوهشی که تحت عنوان رابطه خود کار آمدی جنسی ،هیجان خواهی و رضایت زناشویی انجام شد نشان داد که خودکار آمدی جنسی زن و شوهر مهمترین عامل تعیین کننده زندگی زنا شویی است . بی توجهی به تمایلات و نیازهای زن ،عدم تشابه و هماهنگی جنسی ،تاثیر مسایل و مشکلات روزمره ،ارتباط عاطفی ضعیف با همسر،وجود احساس گناه حین مقاربت ،نگرش منفی در باره مسایل جنسی ،عدم پیشنوازشی همگی باعث افزایش در نارضایتی زناشویی میشود.
– غفوری ورنو سفادرانی و همکاران(1388)در تحقیقی با عنوان سبکهای دلبستگی و نگرشهای مذهبی به عنوان پیش بین های موفقیت و شکست رابطه زناشویی یافته های این پژوهش موید این است که موفقیت وشکست در رابطه زناشویی را می توان از طریق متغییرهای سبک دلبستگی و نگرشهای مذهبی پیش بینی نمود؛ هر چه زوجین دارای سبک دلبستگی ایمن بالاتر و سبکهای دلبستگی اجتنابی ودوسوگرایی پایین تری باشند و همچنین از نظر نگرشهای مذهبی در سطح بالاتری باشند ،احتمال موفقیت در رابطه زناشویی آنها بالاتر است .
– عطااللهی(1389) پژوهشی با عنوان پیشبینی رضایت از زندگی و مولفه های عشق از روی سبکهای دلبستگی نشان داد ،سبکهای دلبستگی ایمن و اجتنابی توان پیش بینی مولفه های صمیمیت و تعهد و همچنین رضایت از زندگی را داشتند.نتیجه اینکه رضایت از زندگی و مولفه های عشق(صمیمیت و تعهد )را می توان بر اساس سبکهای دلبستگی ایمن و اجتنابی پیش بینی کرد و بر پایه این الگو میتوان داده های ضروری و کاربردی را برای مشاورین در زمینه بررسی روابط عاشقانه زوجین ، مشاوره ازدواج افزایش تفاهم زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و همچنین آموزش به والدین در مورد نحوه ی تعامل با کودک را فراهم آورد.
قائمی حفانی و برغندان(1389). در بررسی رابطه نگرش های مذهبی با سلامت عمومی و رضایت مندی زناشویی نشان دادند، بین دو متغیر رضایتمندی زناشویی و جهت گیری مذهبی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین نگرش های مذهبی با سلامت روان رابطه مثبت وجود دارد.همچنین فتحی آشتیانی و حسینی سده(1389)، در پژوهشی تحت عنوان رابطه رضایتمندی زناشویی با مدت زمان ازدواج در دانشجویان مرد به این نتیجه رسید که بین افزایش مدت زمان ازدواج با افزایش رضایتمندی زناشویی رابطه وجود دارد. همچنین وجود تفاوت بین میانگین های مدت ازدواج در طبقات سنی با نمره رضایت زناشویی بین مدت زمان زندگی 2/6 سال و به عکس و 3/6 سال و به عکس از نتایج این پژوهش بود.
– نادری و دیگران(1389). در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه ی نگرش مذهبی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان پی بردند که بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی و همچنین بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی رابطه ی معنی دار وجود دارد. رجائی(1389) نیز در تحقیقی به این نتیجه رسید که نگرش های مذهبی می تواند در رضایت از زندگی وسلامتی تأثیر مثبتی داشته باشد.
– عبدالله پور و همکاران (1390) در پژوهشی که بر روی دانشجویان انجام دادند، به عنوان بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی به این نتیجه رسیدند که رضایت از زندگی با ابعاد نگرش مذهبی همبستگی مثبت معنا داری دارد . انجام واجبات ،که بیشتر بعد فردی دین است ودخالت دادن دین در تصمیم ها و انتخابها که بیشتر بعد اجتماعی است ،رضایت از زندگی را تحت تاثیر قرار دهد.
2-22-2- تحقیقات خارج از کشور
گوردون(1999) رابطه شناخت های زوجها درباره ازدواج و الگوهای ارتباطی شان را با رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار داد. در این تحقیق 387 نفر از زوج ها سه مقیاس خود سنجی را تکمیل کردند که عبارت بودنداز: مقیاس سازگاری زناشویی، پرسشنامه معیارهای رابطه مخصوص و پرسشنامه الگوهای ارتباطی. نتایج نشان داد که همبستگی ارتباط با سازگاری زناشویی برای زنانی که معیارهای متمرکز بر رابطه بیشتر داشتند، بالاتر از زنانی بود که این معیارها در آنها پایین تر بود. این تعامل در مورد مردان وجود نداشت (فقیرپور،1383).
گاتمن و همکاران( 2000) یک برنامه ارزیابی غنی سازی روابط زناشویی در مؤسسه سلامت روان آمریکا برای بی خانمان ها و یا افرادی که دارای درآمد بسیار پایین و دچار تعارض هستند برگزار نمود. نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه آموزشی غنی سازی در افزایش روابط زناشویی آزمودنی ها مؤثر است. ماهونی و دیگران(2009)نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند، هنگامی که همسران به روابط خود جنبه مذهبی می دهند، تعارضات کمتر و رضایت زناشویی بالاتری دارند.همچنین سالیوان(2010) در پژوهش خود نشان داد، اشخاصی که از نظر مذهب در سطح بالاتری قرار دارند، نسبت به اشخاصی که از نظر مذهب در سطح پایین تری قرار دارند از زندگی زناشویی خود رضایت بیشتری دارند.
نتایج تحقیقات پانسر وهمکاران (2000) تحت عنوان مقایسه دانشجویان موفق و دانشجویان ناموفق از لحاظ هوش هیجانی به این نتیجه رسیدند که دانشجویان موفق، به شکل معنی دار برتر از دانشجویان ناموفق هستند.
– فینی(2006) در پژوهشی باعنوان سبک دلبستگی ،الگوهای ارتباطی و رضایت در طول دوره ازدواج 361زوج رادر تمامی دوره های زندگی زناشویی مورد آزمون قرار داد.نتایج نشان داد که اشخاصی که دلبستگی ایمن داشتند ، رضایت بیشتری را گزارش کردند. همچنین میان اضطراب در زنان و رضایت شوهرانشان رابطه ی معکوسی بر قرار بود.ارتباط میان ابعاد دلبستگی و رضایت از روابط تا درجه زیادی برای زنان نقش واسطه داشت . اما این نقش در مردان کم رنگ تر بود. برای زنان و مردان میزان ارتباط سازنده متقابل همبستگی مثبت معنی داری با رضایت زناشویی نشان داد.
پن رز و همکاران( 2007) ارتباط هوش هیجانی و ارزیابی روانشناختی رویدادهای استرس زا را مورد بررسی قرار داد، و نتیجه گرفت که هوش هیجانی بالا با احساس خودکارآمدی، کنار آمدن با موقعیت های استرس زا و ارزیابی رویدادهای استرس زا به عنوان فرصتی برای یادگیری، رابطه دارد.
سوینی و همکاران(2009) طی بررسی انگیزه پیشرفت، بهزیستی روانی و رضایت مندی زندگی زناشویی در میان دانشجویان به این نتیجه رسید که دانشجویانی که رضایت زناشویی کمی دارند، از بهزیستی روانی کمتری برخوردار هستند. ولی عواملی از قبیل نشانه های افسردگی، نگرش به تحصیل، ارزیابی از هدف های آموزشی و تربیتی وعزت نفس را از عوامل مهم بهزیستی روانی می دانند.