طبقه بندی نیازهای آموزشی

طبقه بندی نیازهای آموزشی حداقل دو حسن مهم دارد: نخست اینکه چارچوب و به اصطلاح حوزه نفوذ شناسایی نیازهارا مشخص می کند و دوم آنکه وقتی نیازها را در این چارچوب شناختیم می توانیم برنامه بهتری برای رفع آن تهیه و اجرا نماییم. سوریانو چند نوع نیاز آموزشی را به شرح زیر بیان کرده است.

1-   نیازهای آموزشی سازمان: چنانچه بین نتایج حاصل و اهداف تعیین شده سازمان شکافی پدید آید یا وجود داشته باشد که ناشی از کمبود دانش و مهارت ها یا کاستی در نگرش ها باشد یا اینکه بتوان از طریق آموزش آن شکاف را رفع کرد، این شکاف ، نیاز آموزشی سازمان محسوب می شود.

2-   نیازهای آموزشی فردی: نیازهایی است که هر فرد جهت انجام بهتر شغلش بدان نیازمند است.

3-   نیازهای آموزشی نگهداری و توسعه: نیازهای نگهداری نیازهایی هستند که جهت حفظ عملکرد فعلی (جاری) سازمان، گروههای شغلی یا فرد باید برآورده شوند. در مقابل نیازهای توسعه نیازهای معطوف به ارتقاء و یادگیری های جدید هستند که یک فرد، شغل یا کل سازمان را در عرصه های جدید یادگیری قرار می دهد.

4-   نیازهای آموزشی فراکنشی و واکنشی: نیازهای آموزشی فراکنشی نیازهایی هستند که پیش از آنکه اوج بگیرند شناسایی و رفع می شوند و نیازهای آموزشی واکنشی، پاسخ به مشکلات حاد گذشته تا حال می باشد.

همچنین نیازهای آموزشی را می توان از ابعاد مختلف دیگری نیز طبقه بندی نمود. ذیلا برخی از این طبقه بندی ها فهرست وار ذکر می شود.

·       نیازهای آموزشی آشکار و پنهان

·       نیازهای آموزشی آنی و آتی

·       نیازهای آموزشی رسمی و غیر رسمی

·       نیازهای آموزشی ضمن کار و فارغ از کار

·       نیازهای آموزشی فردی و گروهی (Soriano, 1997).