دانلود پایان نامه

TAS: جمع داراييها
2-16-2. نسبت قيمت به عايدی هر سهم (P/E)
شاخص فوق نسبت قيمت هر سهم به عايدی هر سهم را اندازهگيري ميكند و در واقع يك نسبت و رابطه قيمت به بازده را بيان ميكند. اين شاخص در خريد و فروش سهام و تصميات سرمايهگذاري در بازارهاي بورس كاربرد گستردهاي دارد.
2-16-3. بازده سالانه سهام (ASR)
اندازهگيري تغييرات سهام شامل سودهاي سهام و تعديلات براي هر نوع تجزيه سهام ميباشد. سود حاصله از مالكيت سهام از دو منبع بدست ميآيد:
1) سود سهام و توزيع وجوه نقد
2) افزايش ارزش سهام
براساس اين مدل بازده حقوق صاحبان سهام عبارت است از:
Ke= +g
و
g=
P0: قيمت سهام در ابتداي دوره
P1: قيمت سهام در پايان دوره
D: سود تقسيمي
2-16-4. بازده مجموع حقوق صاحبان سهام(ROE)
اين معيار، نسبت سود حاصله به حقوق صاحبان سهام ميباشد و اندازهگيري ميكند كه به ازاي يك واحد حقوق صاحبان سهام چه مقدار سود در طي يك سال حاصل شده است. در واقع ROE يك نسبت سود آوري را براي سهامداران بيان ميكند. اين نسبت براي نشان دادن قدرت سودآوري شركت، نسبت به سرمايه دفتري سهامداران تهيه ميگردد كه براي مقايسه قدرت سودآوري دو يا چند شركت با صنعت مشابه، شاخص گويا و مناسبي است. طريق محاسبه ROE بصورت ذيل ميباشد.
ROE= OP / TE
OP: سود عملياتي
TE: جمع حقوق صاحبان سهام
2-16-5. ارزش افزوده اقتصادي (EVA)
سالهاي پيش اقتصاددانان معروفي از جمله هاميلتون در سال ١٣٧٧ و آلفرد مارشال در سال ١٨٩٠ عقيده داشتند كه شركتها براي ايجاد ارزش بايد بازدهي بيش از هزينه سرمايه (بدهي و سهام) ايجاد كنند. پيتر دراكر ميگويد: چيزي را كه معمولاً سود مينماييم، پولي كه براي كيفيت خدمات باقي ميماند، معمولاً سود نيست تا زماني كه يك شركت بازدهي بيش از هزينه سرمايه ايجاد نكند داراي زيان است در قرن بيستم اين مفهوم با عناويني مثل سود باقي ماندهی به كار رفت. سود باقي مانده عبارتست از سود عملياتي بعد از عمليات پس از كسر هزينه سرمايه منابع به كار گرفته ميباشد.
ساير عناوين شامل سود مازاد توسط كنينگ در سال ١٩٩٢ پرينريچ در سال ١٩٣٦ ، سود برتر يا سود محض توسط ادي درسال ١٩٥٧، سود مازاد قابل تحقق توسط ادوارد و بل در سال ١٩٦١، درآمد مازاد توسط كي در سال ١٩٧٦ و پنسل در سال ١٩٨١ و سود غيرعادي توسط فلتمن و اوهلسن در سال ١٩٩٥ مطرح شدهاند. (خوش طينت و فلاحتی ، ١٣٨٦)
در دهه ١٩٩٠، با تغييراتي كه استوارت در مفهوم سود باقي مانده ايجاد آرد، ارزش افزوده اقتصادي به عنوان يك ابزار نوين اندازهگيري عملكرد مالي بوجود آمد.
بنابراين ارزش افزوده اقتصادي مفهوم جديدي نيست و از مدتها قبل با نام سود باقي مانده وجود داشته است. ارزش افزوده اقتصادي از حاصلضرب تفاوت بين نرخ بازده(r) و نرخ هزينه سرمايه (c) در مبلغ سرمايه بدست ميآيد.
2-17. مفاهيم ارزش شركت
ارزش يک قلم دارایي، اعم از اينکه واقعى يا مالى باشد، بستگى به اين دارد که تا چه حد بتواند خواسته‌ها و نيازهاى اشخاص را ارضاء کند، ارزش يا مطلوبيت دارائى‌هاى يک شرکت در گرو توانائى آن در ايجاد جريانات نقدى در يک دورهی معين زمانى است. براى تعيين ارزش دارائى‌ها از مفاهيم متعددى استفاده مى‌شود. اين مفاهيم عبارتند از: ارزش دفتري، ارزش بازار، ارزش با فرض تداوم فعاليت، ارزش با فرض انحلال شرکت و ارزش ذاتى سهام يک شرکت. هريک از اين مفاهيم کاربردى خاص خود دارد و به اين وابسته است که آيا ارزش تک‌تک اقلام دارائى شرکت تعيين گردد يا ارزش کل شرکت.