دانلود پایان نامه

تحقيق حاضر بدنبال بررسي ارتباط بين سرمايه فكري و سرمايه نوآوري با کارآیی مالي و ارزش شركت در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. در اين فصل در ارتباط با فرضيه‌هاي تحقيق، جامعه و نمونه آماري، قلمرو زمان و مكاني تحقيق، روش تحقيق، روش جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها، متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها و روش‌هاي آزمون فرضيه‌ها و معرفي مدل تحقيق بحث شده است.
3-2. فرضيات تحقيق
فرضيه عبارت است از حدس يا گماني انديشمندانه درباره ماهيت، چگونگي و روابط بين پديده‌ها، اشياء و متغيرها، كه محقق را در تشخيص نزديك‌ترين راه براي كشف مجهول كمك مي‌نمايد. بنابراين فرضيه گماني است موقتي كه درست بودن يا نبودن آن بايد مورد آزمون قرار گيرد (حافظ‌نيا، 1382، 110).
در طي دهه گذشته کسب و کارها، اهميت مديريت داراييهاي نامشهود خود را درك کردهاند و توسعه ماركها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمانها را به عنوان مهمترين منابع مزيت پايدار تجاري خود در نظر گرفتهاند. در اين اقتصاد توانايي خلق و استفاده از ارزش اين داراييهاي نامشهود، يك شايستگي اصلي را براي سازمانها بوجود ميآورد. یکی از مهمترین داراییهای نامشهود که در سالهای اخیر بنگاههای انتفاعی توجه زیادی به آن میکنند، سرمایه فکری موجود در بنگاه است. سرمایه فکری از آن جهت برای شرکتها اهمیت دارد که باعث میشود تا شرکت بتواند از طریق راهبردهای نوآوری، توان رقابت خود را در میان سایر واحدها حفظ نماید. زیرا که واحدهای انتفاعی برای تداوم فعالیت نیاز دارند که یکی از استراتژیهای رهبری در قیمت یا رهبری در تمایز و نوآوری را انتخاب و پیگیری نمایند. موفقیت در هر یک از این استراتژیها، تأثیرات مثبت و مطلوبی بر کارآیی و عملکرد بنگاهها دارد.
بنابراین پیشبینی میشود که سرمایه فکری و سرمایه نوآوری رابطه مستقیم و معناداری با ارزش و کارآیی مالی شرکتها داشته باشند. بر این اساس، چهار فرضیه در تحقیق حاضر بصورت ذیل مطرح شده است. (بونتیس ،2000)
بين سرمايه فكري و ارزش شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.
بين سرمايه فكري و کارآیی مالي شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.
بين سرمايه نوآوري و ارزش شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.
بين سرمايه نوآوري و کارآیی مالي شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.
3-3. تبديل فرضيه‌هاي پژوهشي به فرضيه‌هاي آماري
هدف از تبديل فرضيه‌هاي پژوهشي به فرضيه‌هاي آماري، توانمند كردن محقق در آزمون فرضيه‌ها است. بطور كلي هدف از آزمون فرضيه‌هاي آماري، تعيين اين موضوع است كه با توجه به اطلاعات بدست آمده از نمونه، حدسي كه درباره خصوصيتي از جامعه زده‌ايم، قوياً قابل تأييد است يا خير؟ فرضيه‌هاي آماري، جمله‌ها يا عبارت‌هايي هستند كه با استفاده از نمادهاي آماري و به صورت پارامتر نوشته مي‌شوند و نقش آنها هدايت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماري است (خاكي، 1384).
فرضيه‌هاي آماري اين تحقيق به صورت زير تدوين مي شوند:
فرضيه اول
H0 : بين سرمايه فكري و ارزش شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود ندارد.
H1: بين سرمايه فكري و ارزش شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.

فرضيه دوم
H0 : بين سرمايه فكري و کارآیی مالي شركتهاي نمونه آماري ارتباط معني داري وجود ندارد.
H1 : بين سرمايه فكري و کارآیی مالي شركتهاي نمونه آماري ارتباط معني داري وجود دارد.
فرضيه سوم
H0 : بين سرمايه نوآوري و ارزش شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود ندارد.
H1: بين سرمايه نوآوري و ارزش شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.
فرضيه چهارم
H0 : بين سرمايه نوآوري و کارآیی مالي شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود ندارد.
H1: بين سرمايه نوآوري و کارآیی مالي شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.
3-4. روش تحقيق