دانلود پایان نامه

2-9. گسترش عملكرد كيفي تكنولوژي
رهبري در بازارهاي جهاني متعلق به سازمانهايي است كه نيازهاي مشتريان يا فراتر از آن را تأمين نمايند. گسترش عملكرد كيفيت، روشي سيستماتيك جهت ترجمه صداي مشتري به الزامات فني و اصطلاحات كاربردي و نمايش و مستندسازي اطلاعات ترجمه شده در شكل ماتريس است كه در نهايت به ارتقاء كيفيت محصول ميانجامد. (ایشی و همکاران، 2005)
گسترش عملكرد كيفيت تكنولوژي، نمونه تعديل يافته و كاربرد جديدي از ابزار گسترش عملكرد كيفي است كه به كارگيري آن، سازمانها را قادر ميسازد تا ضمن شناسايي تكنولوژيهاي موردنياز جهت توليد محصول هم راستا با نياز مشتري، ارزش هر يك از اين تكنولوژيها را مشخص نمايند.

2-10. تحقيق و توسعه و مراحل اساسی آن
تحقيق و توسعه، به مجموع فعاليتهاي بديع، خلاق، نوآورانه، نظام يافته و برنامهريزي شدهاي كه به طوركلي با هدف گسترش مرزهاي شناخت علمي و گنجينه دانش انسان و جامعه انساني و كاربرد اين دانش در عرصههاي گوناگون براي بهبود زندگي انسان و به طور خلاصه در جهت نوآوري و ايجاد فرآوردهها، فرآيندها، وسايل، ابزارها، نظامها، خدمات و روشهاي جديد صورت پذيرد، اطلاق ميشود. (لوکاچ و همکاران ، 2007)
امروزه فعاليتهاي تحقيق و توسعه محرك و عامل اصلي توسعه صنعتي و اقتصادي كليه بنگاهها شناخته شدهاند و يكي از عوامل مهم در تقويت توان تكنولوژيكي و رشد اقتصادي كشورها است. روشها و مكانيزمهاي مختلفي براي توسعه تكنولوژي از طريق تحقيق و توسعه، مانند: تحقيق و توسعه داخلي، تحقيق و توسعه مشترك، قرارداد تحقيق و توسعه و برون سپاري تحقيق و توسعه وجود دارد. (پنان ؛ 1996)
واحدهاي وظيفهاي، همانند واحدهاي تحقيق و توسعه نياز به استراتژي ويژه جهت پيشبرد اهداف و وظايف واحد خود دارند. اين استراتژيها بايد هماهنگ و همگام با استراتژيهاي شركت طراحي شوند. منظور از استراتژي، استراتژي وظيفهاي تحقيق و توسعه است كه ابعاد سهگانه: انتخاب تكنولوژيهاي مورد نياز جهت توسعه، چگونگي توسعه اين تكنولوژيها در شركت و منبع يابي آ نها را پاسخگوست.
فرآيند تحقيق و توسعه از چهار مرحله متمايز تشكيل شده است:
1) تشخيص نياز برای نوآوري يكي از انگيزههاي اصلي تحقيق و توسعه است. پژوهش درباره آگاهيها و شناختهاي موجود به منظور ارضاي نيازهاي خاص، به پيدايش ايده ميانجامد؛ اين رابطه را در اصطلاح كشش بازار مينامند.
2) يافتن كاربردهاي بالقوه براي يافتهها و آگاهيهاي جديد، يكي ديگر از انگيزههاي اصلي تحقيق و توسعه است. پژوهش درباره فعاليتهاي كنوني به منظور معرفي آگاهي جديد، به پيدايش ايده ياري ميدهد؛ اين رابطه را فشار تكنولوژي مينامند.
3) مهندسي(آفرينش، طراحي، توليد)
4) بازاريابي(كاربرد اوليه و انتشار) ایده پدید آمده (برم و همکاران ،2009)
2-11. اهمیت فرآیند تحقیق و توسعه در واحدهای اقتصادی
امروزه بسياري از شركتها با چالشهايي در زمينه تقويت و افزايش توان رقابتپذيري خود براي بقا در محيط رقابتي كسب وكار مواجه شدهاند. در اين ميان، تنها شركتهايي كه از قابليتهاي كليدي و مزيتهاي نسبي بهره ميجويند، توانستهاند موفقيت پايداري را كسب نمايند. در فرآيند ايجاد مزيتهاي رقابتي، فعاليتهاي تدوين استراتژي تحقيق و توسعه نقش بسيار مهمي، ايفا مينمايد. (ستوری و همکاران،2006)
در تدوين استراتژي تحقيق و توسعه، دو بعد كليدي بايد مدنظر قرار گيرد:
1) انتخاب تكنولوژي؛ به معني انتخاب تكنولوژيهايي جهت سرمايه گذاري
2) روش توسعه تكنولوژي؛ به معني انتخاب روشهاي تحقيق و توسعه به منظور توسعه تكنولوژيهاي انتخابي (چاتاوی و همکاران،2004؛ شارما،2003)
توجه به اينكه، فرآيند برنامهريزي استراتژيك تحقيق و توسعه، بايد پيش از طراحي و توسعه محصول انجام پذيرد، تاكنون روش شناسي هاي ساختمند محدودي در اين زمينه مورد استفاده قرار گرفته اند. علاوه بر اين، امروزه اكثر شركتهاي كلاس جهاني، اهميت در نظر گرفتن خواستهها و نظرات مشتريان را در فرآيند طراحي محصول درك نمودهاند؛ بنابراين اتخاد رويكرد كشش بازار جهت شناسايي روشهاي تحقيق و توسعه به منظور دستيابي به تكنولوژيهايي كه نيازمنديها و خواستههاي مشتريان را پوشش دهد، بسيار ضروري خواهد بود. (سچموچ،2007) در اين رويكرد، بازار منبع ايدههايي است كه به فعاليتهاي تحقيق و توسعه جهت ميدهد.
تكنيك گسترش عملكرد كيفيت يكي از ابزارهاي سيستماتيك و مشتري محور جهت طراحي محصول است كه نيازهاي مشتريان را در سراسر دوره عمر محصول اعم از طراحي، توسعه، طرحريزي و توليد آن در نظر ميگيرد. (ایشی و همکاران ،2005)
2-12. نوآوري و ضروريات آن
در دنیای سراسر تحول امروز همراه با تغییر و تحولات بسیار زیاد فناورانه، که هر روزه بر زندگی انسانها تأثیر میگذارد، سازمانها و کشورها بدون تطبیق با محیط بیرونی و حرکت در راستای ایجاد ایدههای نو و تجاریسازی آنها نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند. بنابراین لازمه حضور مداوم سازمانها در بازار جهانی امروز، توسعه و بکارگیری ایدههای جدید و ایجاد بستری برای تولید دانش و بکارگیری عملی آن در بازار میباشد. در واقع نوآوری به عنوان پاسخی است که سازمانها در برابر تحولات و دگرگونی بازار ارائه میکنند تا در عرصه رقابت با دیگر شرکتها ضامن بقا و رشد آنها گردد. بنابراین تدوین سیاستهای مناسب برای نوآوری و پیروی از آنها سبب خواهد گشت تا ایجاد، توسعه و بکارگیری نورآوریها آسانتر گشته و در ارتباط و تعامل با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی به بهترین ساختار نوآوری دست یافت.
در اکثر کشورهای در حال توسعه، درک صحیحی از فرآیند نوآوری و نقش آن در توسعه فناوری وجود ندارد و عمدتاً توسعه فناوری را منحصر به تحقیق و توسعه دانسته و از ماهیت سیستمی فرآیند نوآوری و توسعه فناوری شناخت کافی ندارد. به همین دلیل به اهمیت فوق العاده روابط شرکتها و نهادهای مختلف و نوع روابط آنها و تأثیرپذیری این شرکتها و نهادها و روابط میان آنها از محیط عرفی کشور توجهی نمیشود. علاوه بر آنچه در بالا ذکر گردید نبود اطلاعات آماری کافی و دقیق یکی از عمدهترین مشکلات کشورهای در حال توسعه میباشد که مانع از تدوین سیاستهای مناسب و انجام تحلیلهای دقیق و هدفمند میشود. بدین ترتیب انجام سنجش نوآوری و جمعآوری این اطلاعات در یک بانک اطلاعاتی، علاوه بر اینکه انجام تحلیلهای مناسب و تدوین سیاستهای بهتر را ممکن میسازد، مبنای مناسبی را برای انجام تحقیقات بعدی فراهم میکند (باقري،1381).
به طور خلاصه آنچه امروزه کشوری را توسعه یافته و یا عقب مانده معرفی میکند، میزان بهرهگیری از فناوری در ابعاد مختلف توسعه است. یکی از مؤلفههای اصلی سیاستهای توسعه فناوری و نوآوری کارآمد، شناسایی و سنجش شاخصهای مؤثر بر عملکرد ملی، صنایع و بنگاهها در زمینه فعالیتهای توسعه فناوری و نوآوری و پایش و ارزیابی نتایج حاصله از آنها میباشد. به همین منظور ضروری است که بتوانیم وضعیت موجود خود را سنجیده، با وضعیت مطلوب مقایسه نموده و میزان شکاف موجود را استخراج کنیم تا بدین طریق قدر به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود باشیم. از این رو استفاده از شاخصهایی که بتوانند تمامی ابعاد یک نظم ملی نوآوری را به صورت کمی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند و نمایی از وضعیت موجود را نمایان سازند، از لوازم ضروری سیاست گذاری نظام ملی نوآوری است (هالبروك ،1997).
2-13. مفاهيم نوآوري و تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه ، مجموعه اقداماتی نظاممند و خلاقانه است که هدف از آن افزودن گنجینه دانش و استفاده از این گنجینه در کاربردهای جدید است (نيوسي ،2002).