دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تصور آنان با بیشترین احتمال به پاداش های مورد علاقه می انجامد. وروم دو الگو ارائه داده می باشد: یکی برای پیش بینی انتخاب های معین، مانند اینکه فرد چه حرفه ای را برخواهد گزید یا در شغل خود چقدر کوشش خواهد نمود و دیگری برای پیش بینی توجه های فرد نسبت به شغل خود. ترکیب انتظار و ارزش تعیین می کند که شخص چه چیزی را انتخابخواهد نمود و وروم عقیده دارد توجه مردم در انجام دادن کار به ارزشی که آنها به نتیجه و بهره ی کوشش خود( مثبت یا منفی) می دهند، ضربدر حد اعتماد آنها به اینکه در اقدام، کوشش و کوشش آنها به کامیابی در رسیدن به اهداف می انجامد بستگی دارد. بعبارت دیگر، انگیزش، دستاورد ارزش مورد پیش بینی فرد از یک هدف و درجه احتمالی می باشد که او برای رسیدن به هدف قائل می باشد. این نظریه با واقع بینی بیشتر، بعضی ساده انگاری هایی را که در روش مزلو و هرزبرگ[1] لحاظ شده را ندارد و به شکلی کامل با روش مدیریت بر پایه ی هدف در یک راستا قرار دارد( کنتز[2]، 1373، به نقل از خدایاری فرد و همکاران، 1388 ).

 

2-11-4-نظریه دو عاملی هرزبرگ( نظریه انگیزشی- بهداشتی هرز برگ):

هرزبرگ با نظر خواهی از حدود چهار هزار کارگر در خصوص نوع احساسشان در باره شغل، به این نتیجه رسید که دو دسته از عوامل کاملا متفاوت موجب دو نوع احساس در باره کار شده می باشد، اول : بعضی از عوامل شغلی به رضایت خاطر منجر می گردد، در حالیکه دیگر عوامل ممکن می باشد مانع نارضایتی باشند و منبع رضایت خاطر نیز نخواهند بود(کورمن، 1386).

دوم: رضایت شغلی و نارضایتی شغلی برروی پیوستاری واحد قرار ندارند . طبق این نظریه خشنودی شغلی تابعی از آن فعالیتهای شغلی یا محتوای شغلی می باشد که کوشش و انگیزه و محرک2-11-6-نظریه هدف گذاری:

این نظریه توسط ادوین لاک[3] در سال 1986 مطرح گردید و نکته اصلی آن، این می باشد که اهداف و مقاصد کارکنان عوامل اصلی اند که اعمال آنها را مورد تاثیر قرار می دهند. این موضوع، خود براین نکته تاکید دارد که هدف گذاری را می توان برای انگیزش و بهبود عملکرد کارکنان سازمان ها مورد بهره گیری قرار داد. این نظریه بر این اصل استوار می باشد که کارکنان برای خود اهداف و مقاصدی را به طور آگاهانه فرموله می کنند که عامل اصلی تعیین کننده اعمال کارکنان می باشد. این دو مورد خصوصیت اصلی این نظریه می باشد. همچنین این نظریه عواملی مثل تغییر در سیستم حقوقی یا امکانات را عامل محیطی تلقی می کند و اولین قدم در فرایند انگیزش

[1].Herzberg

[2] .counts

[3].Locke

دسته بندی : پایان نامه حقوق