دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

  • (پیشرفت، شناسایی، تأیید و احساس ارزشمندی)، و خودشکوفایی (مثل بالفعل­سازی حداکثر استعدادهای بالقوّه). به ادعای مازلو، تنها وقتی نیازهای اساسی­تر به طور نسبی برآورده گردد نیازهای بالا مدّ نظر قرار می­گیرد. از این رو، رضامندی شغلی بایستی با در نظر داشتن این نکته تعیین گردد که شغل فرد چگونه پاسخ­گوی نیازهایی می باشد که برای او جنبه غالب دارد. ممکن می باشد برای فردی، ایمنی اقتصادی یک نیاز باشد، در حالی که برای دیگری نیاز به خودشکوفایی مطرح باشد. از این رو، طبیعی می باشد که یک شغل واحد بتواند موجب پدید آمدن سطوح بسیار متفاوت رضامندی در افراد گردد (همان منبع).

و پورتر[1] سلسله مراتب نیازهای مازلو را به سه سطح تقسیم می­کند  (ازکمپ؛ 1390: 263):

سطح اول: نیازهای حیاتی و زیستی (غذا، امنیت، بهداشت)؛

سطح دوم: نیازهای ارتباطی(ارتباط با دیگران،تعلق به گروه،و پیوندهای عاطفی)؛

سطح سوم: نیاز به رشد و شکوفا شدن استعدادهای فکری و نیروهای بالقوّه در فرد.

خط مشی­های سازمانی: خط مشی­های سازمانی نیز در رضایت شغلی تأثیر می­گذارد. خط مشی­های غیر منعطف باعث برانگیختن احساسات منفی شغلی می­گردد و خط مشی منعطف باعث رضایت شغلی می­گردد.

  • عوامل محیطی: عوامل محیطی کار شامل موارد زیر می باشد(Howard & dong, 2010, p.387):

سبک سرپرستی: هرجا که سرپرستان با کارکنان رفتاری حمایتی دوستانه داشته­اند، رضایت شغلی نیز زیاد بوده می باشد.

گروه کاری: اندازه گروه و کیفیت ارتباطات متقابل شخصی در گروه، تأثیر مهمی در خشنودی کارکنان دارد. هر چه گروه کاری بزرگ­تر باشد، رضایت شغلی نیز کاهش می­یابد. زیرا ارتباطات متقابل شخصی ضعیف­تر شده و احساس همبستگی کم رنگ­تر و نهایتاً شناخت تمامی افراد مشکل می­گردد. هم چنین گروه کاری به عنوان یک اجتماع، سیستم حمایتی- احساسی و روحیه­ای برای کارکنان محسوب می­گردد. اگر افراد در گروه دارای ویژگی­های اجتماعی مشابهی (­نگر­ش­ها و باورهای مشابه­) باشند، جوی را به وجود می­آورد که در سایه آن رضایت شغلی فراهم می­گردد.

[1] Porter

دسته بندی : پایان نامه حقوق