دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

مخدر حدود 10 درصد بود، اما كارشناسان فعال در اين حوزه معتقدند؛ تغيير چشمگيري در سن مصرف، نوع مواد مصرفي و به طور شاخص تغييري در جنس مصرف كننده مشاهده مي گردد و به خصوص آمار رو به افزايش دختراني كه مواد صنعتي جديد مصرف مي كنند ، زنگ خطري براي خانواده ها و مسئولان می باشد (ايماني پارسا ،1390 ).

بوهنر و وانك [1](2002 )،از توجه ها به عنوان بخش اصلي هويت بشر ياد كرده اند و نيز گفته اند توجه ها مركز و محور روانشناسي اجتماعي هستند زيرا بر رفتار، پردازش اطلاعات و رويارويي اجتماعي تاثير گذاشته و بخشي از خود انگاره فرد را تشكيل مي دهند.( ترجمه طهوريان ،1390 ).

توجه با واژه هايي همانند گرايش، وجهه نظر، شيوه ي تلقي، شيوه ي انديشه اي، باور، بازخورد، مترادف گرفته شده می باشد (آذربايجاني و همكاران ،1386 ).

آلپورت (1935 )توجه را يك حالت عصبي و آمادگي كه  از طريق تجربه سازمان داده مي گردد و تاثير آن روي پاسخ هاي فرد به اشياءو موقعيت هايي كه به آن مربوط مي گردد مورد توجه قرار مي گيرد، تعريف مي كند.

دسته بندی : پایان نامه حقوق