دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

مخدر حدود 10 درصد بود، اما كارشناسان فعال در اين حوزه معتقدند؛ تغيير چشمگيري در سن مصرف، نوع مواد مصرفي و به طور شاخص تغييري در جنس مصرف كننده مشاهده مي گردد و به خصوص آمار رو به افزايش دختراني كه مواد صنعتي جديد مصرف مي كنند ، زنگ خطري براي خانواده ها و مسئولان می باشد (ايماني پارسا ،1390 ).

بوهنر و وانك [1](2002 )،از توجه ها به عنوان بخش اصلي هويت بشر ياد كرده اند و نيز گفته اند توجه ها مركز و محور روانشناسي اجتماعي هستند زيرا بر رفتار، پردازش اطلاعات و رويارويي اجتماعي تاثير گذاشته و بخشي از خود انگاره فرد را تشكيل مي دهند.( ترجمه طهوريان ،1390 ).

توجه با واژه هايي همانند گرايش، وجهه نظر، شيوه ي تلقي، شيوه ي انديشه اي، باور، بازخورد، مترادف گرفته شده می باشد (آذربايجاني و همكاران ،1386 ).

آلپورت (1935 )توجه را يك حالت عصبي و آمادگي كه  از طريق تجربه سازمان داده مي گردد و تاثير آن روي پاسخ هاي فرد به اشياءو موقعيت هايي كه به آن مربوط مي گردد مورد توجه قرار مي گيرد، تعريف مي كند.

از نظر  ويتن (2002 )، توجه ارزيابي هاي مثبت يا منفي موضوعات تفكر هستند (ترجمه سيد محمدي ،1386 ).

 

فريد من[2] و همكاران (1970 )، توجه را نظام بادوامي كه شامل يك عنصر شناختي، احساسي و يا عنصر تمايل به اقدام مي باشد تعريف مي كند (عيسي مراد ، 1389،ص 160  ).

بروولد[3] (1970 )،توجه را يك واكنش عاطفي مثبت و منفي نسبت به يك معني انتزاعي و يا يك شيءملموس تعريف مي كند (كريمي ،1385 ).

مولفه هاي توجه

بيشتر روانشناسان اجتماعي معتقدند توجه ها از سه عنصر تشكيل شده اند يعني عنصر شناختي[4] ،عاطفي[5] و رفتاري[6] كه به صورت تعاملي بر يكديگر اثر گذاشته و موجب بروز رفتار مي شوند .

توجه نسبت به اعتياد هم داراي سه عنصر شناختي ،رفتاري وعاطفي می باشد كه به طور سه جانبه و تعاملي بر يكديگر اثر مي گذارند. هر عنصر مي تواند جنبه منفي يا مثبت داشته باشد .

1-Bohner,J&Wanke,M

2-Freedman & etall

3- Bruvold,W.H

4- Cognitive component

5- Affective component

6- Action component

 ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان

دسته بندی : پایان نامه حقوق