دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

عملکرد سازمان شده و باعث می گردد که سازمان ها قادر به بهبود کیفیت و کمیت ارایه خدمات به مراجعین شده و همچنین قادربه برآورده ساختن معیارهای عملکرد سازمان گردد(013 Sjahruddin, 2). رفتار شهروندي به عنوان رفتارهايي توصيف شده می باشد كه فراتر از عملكرد وظيفهاي و مهارت فني فرد قرار دارد و به عنوان تسهيل كننده هاي اصلي انجام وظايف اقدام مي

در این بین سازمان تأمین اجتماعی نیز مستثنی نمی باشد. در این پژوهش  تعهد سازمانی و ابعاد آن به عنوان متغیر مستقل و رفتارشهروندی سازمانی و ابعاد آن به عنوان متغیر وابسته و سابقه کار و تحصیلات به عنوان متغیر تعدیل گر  در نظر گرفته شده می باشد و به مطالعه ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان تأمین اجتماعی استان گیلان می پردازد. به این ترتیب  سوال اصلی پژوهش به صورت زیر می باشد:

آیارابطه ای بین تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  هست؟

1-3 ) اهميت و ضرورت انجام تحقيق

بالا بودن سطح رفتار هاي شهروندي سازمانی در یک سازمان باعث می گردد آن سازمان به محیطی جذاب جهت کار و فعالیت تبدیل گردد، چراکه سازمان هایی که سطح رفتار شهروندي سازمانی درآن ها بالاست با جذب نیرو هاي کارآمد تر و کاهش میزان ترك خدمت از کارکنان عملکرد بهتري خواهند داشت. به همین جهت مفهوم رفتار شهروندي سازمانی به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حوزه رفتار سازمانی مطرح میشود که می کوشد تا با ارائه راهکارهایی به مقصود بالا بردن تعهد سازمان ها، بهبود عملکرد، رضایت مشتریان، وفاداري و رضایت شغلی آن ها قدمهایی موثر بردارد (سلیمی وهمکاران ، 1392). رفتار شهروندی سازمانی دارای منافع زیادی برای سازمان می باشد. شهروندان خوب سازمانی با حفظ منافع سازمان، آن را در تخصیص منافع بصورت کارا و بهینه، یاری می رسانند. رفتار شهروندی سازمانی، بهره وری کارکنان و گروه های کاری را افزایش داده، کار تیمی را تشویق می کند، ارتباطات، همکاری، کمک

دسته بندی : پایان نامه حقوق