دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

مينمايد و افراد خود را موظف به حل كردن مسائل و مشكلات ديگر همكاران خود سازمان طراحي نشده می باشد، اما با اين وجود باعث ارتقاي اثر بخشي و كارايي[1] عملكرد سازمان مي گردد (ppelbaum, 2004). به عنوان مثال يک کارگر ممکن می باشد نيازي به اضافه کاري و تا دير وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود اين براي بهبود امور جاري و تسهيل شدن جريان کاري سازمان، بيشتر از ساعت کاري رسمي خود در سازمان مي‌‌ماند و به ديگران کمک مي‌‌کند  (Cropanzano, 2001). اين رفتار ها فراتر از توضیح شغل افراد مي باشند و به صورت داوطلبانه و اختياري توسط افراد جهت بهبود فعاليت ها و کسب اهداف سازماني انجام مي شوند.تعريف مطروحه بیانگر این می باشد كه، رفتار شهروندي سازماني بايد در درجه اول داوطلبانه باشد يعني نه يك وظيفه از پيش تعيين شده و نه بخشي از وظايف رسمي فرد می باشد. همچنين مذیت‌های رفتار شهروندي سازماني ، جنبه سازماني دارد يعني اين مزیت‌ها به نفع سازمان هستند و رفتار شهروندي سازماني ماهيتي چندوجهي دارد؛ يعني به صورت هاي مختلفي ممکن می باشد خود را نشان دهد. با اين تعاريف، از بشر به عنوان شهروند سازماني انتظار مي‌‌رود بيش از الزامات تأثیر خود و فراتر از وظايف رسمي، در خدمت اهداف سازمان فعاليت کند. به عبارت ديگر ساختار رفتار شهروندي سازماني به دنبال شناسايي، اداره و ارزيابي رفتارهاي فرانقش کارکناني می باشد که در سازمان فعاليت مي‌‌کنند و در اثر اين رفتارهاي آنان اثربخشي سازماني بهبود مي‌‌يابد (دانایی فردوابراهیمی،1387). به صورت اختصار می توان گفت که رفتار شهروندي سازماني رفتاري فردي، آگاهانه و با بصيرت می باشد كه اگرچه مستقيماً و به صراحت با شيوة پاداش رسمي سازمان بازشناخته نمي گردد، اما در حالت كلي كاركردهاي سازمان را ارتقا مي دهد (وحدانی اسدی و همکاران، 1393).

[1]– Efficiency

دسته بندی : پایان نامه حقوق