دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

 

سابقه آشنايي بشر با مواد مخدر به زمان تشكيل اولين تمدن ها بر روي كره زمين باز مي گردد. همر[1] نخستين كسي می باشد كه در نوشته هاي خود به گل خشخاش اشاره كرده می باشد. سومريان در حدود يازده هزار قبل نه تنها افيون را مي شناختند واستعمال مي كردند بلكه به گياه خشخاش، نام گياه شادي آور داده بودند (پايگاه بسيج ،1386 ).

هندوها هنوز هم در برخي جشن هاي مذهبي خود از مواد مستي آور بهره گیری مي كنند، امپراتوري مغول ها نيز از معجون بعضي مواد اعتياد آور به عنوان منبع نيرو و قدرت بهره گیری مي كردند (اعظم [2]،1984؛ به نقل از مرمزي ،1389).

در طي جنگ داخلي آمريكا، مرفين آزادانه ميان سربازان توزيع مي گردید، توشه سربازان زخمي برگشته از جنگ، مرفين و سرنگ و ترزيق زير جلدي می باشد (جونز[3] ،1999 ؛احمد وند ،1386  ).

درمورد ورود ترياك به ايران نقل قول هاي متفاوتي هست. به نظر عده اي ترياك را عربها به ايران وارد كردند .برخي محققان مدعي اند كه ، در حمله مغول به ايران، سربازان مغولي افيون را وارد ايران كردند و عده اي نيز ورود ترياك را تحفه نادر شاه  از هند مي دانند (همان منبع ).

هروئين[4] در ايران از سال 1335 رواج پيدا كرد و عليرغم قوانين زيادي مانند مجازات مرتكبين قاچاق ترياك و هروئين، قانون منع كشت خشخاش، قانون كشت محدود خشخاش و تصويب نامه هاي مختلف همچنان خريد و فروش آن در گوشه و كنار ايران به خصوص تهران به چشم مي خورد طبق آمار انستيتوي روانپزشكي ايران در حدود 55 درصد معتادان ايران در استان هاي سيستان و بلوچستان، تهران، خراسان و كرمانشاه هستند (ميلاني فرد ،1382  ).

تعاريف

داروهاي روان گردان

داروهايي هستند كه روي دستگاه عصبي تاثير مي گذارندو هشياري را تغيير مي دهند، ادراكات را جرح و تعديل كرده و خلق را عوض مي كنند (سانتراك،ترجمه فيروز بخت ،1385).

وابستگي به دارو

1-Homer

دسته بندی : پایان نامه حقوق