اختلاف معني دار بين اين دو گروه قرار گرفتند.

4-2-7- LDL
جدول4-2، ميانگين غلظت LDL خون تيمارها را نشان ميدهد. بر اساس نتايج بدست آمده از اين مطالعه، غلظت LDL خون در بين تيمارهاي آزمايشي داراي اختلاف معني‌داري بود (05/0P<). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت. بر اين اساس جيره حاوي مکمل 5/0 درصد سواد کوه بيشترين، و جيره حاوي مکمل 5/0 درصد داروسا


دیدگاهتان را بنویسید