ن نسبتاً يکساني برخوردار است. فقط نمرات پس آزمون گروه آزمايش به لحاظ پراکندگي نمرات توزيع داده ها جمع تر شده و ميانگين نمرات افسردگي نيز نسبت به سه آزمون ديگر، پايين آمده است و نشانگر تأثير متغير مستقل مي باشد..

4-4- بررسي نرمال بودن داده ها

الف-استرس

نمودار 4-4 : نرمال بودن داده هاي استرس با استفاده از نمودار Q-Q

در اين نمودار پيش فرض نرمال بودن داده هاي حساسيت را با استفاده از نمودار Q-Q ترسيم کرده ايم و نقاط مربوط به داده ها نشان مي دهد که نقاط حول يک خط هستند و با توجه به شکل اين نمودار و نمودار بعدي مربوط به انحراف داده ها از توزيع نرمال نشان مي دهد که داده ها از اين پيش فرض برخوردار هستند.

نمودار 4-5 : توصيف نمودار Q-Q استرس

در اين نمودار انحراف از نرمال بودن داده هاي مربوط به مؤلفه ي استرس در هر چهار گروه ترسيم شده است و نشان مي دهد که انحراف داده ها از نرمال بودن قابل مشاهده نيست بنابراين پيش فرض نرمال بودن داده ها با توجه به اين نمودار مشاهده مي گردد.

ب-اضطراب

نمودار 4-6- نرمال بودن داده هاي اضطراب با استفاده از نمودار Q-Q

نرمال بودن داده هاي اضطراب با استفاده از نمودار Q-Q نشان مي دهد که عمده ي نقاط که حاصل نمره ي هر فرد مي باشد، حول يک خط مستقيم برازش شده است و تقريباً داده ها با استفاده از نمودار نرمال بودن از اين پيش فرض که يکي از پيش فرض هاي تحليل کواريانس است برخوردار مي باشد.

نمودار 4-7 : توصيف نمودار Q-Q اضطراب

انحراف از نرمال بودن داده ها بر اساس نمودار بالا براي نمره هاي اضطراب تأييد مي گردد. بنابراين يکي از پيش فرض هاي تحليل کواريانس تأييد مي گردد.

ج-افسردگي


دیدگاهتان را بنویسید