دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۵: ۳۶، با تغییرات نگارنده.
──
تالار فضای بسته، مرتفع و مجللی با دهانه ای وسیع و با قاعده ای مستطیل شکل است. در خانه ها معمولاً ضلع بزرگ تالار مجاور حیاط است و ارسی دارد(مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳: ۱۱)
──


سرسرا
(هال)
──
سرسرا(هال)، خانه شماره ۲۸، شیراز، پهلوی دوم
نگارنده، ۱۳۹۳.
──
“اندامی میان خانه برای دسترسی به اندام های دیگر و نشیمن خانواده. تالار میانی ساختمان پس از ورودی که از آن به اتاق های دیگر دسترسی می یابند”(رفیعی سرشکی، رفیع زاده، رنجبرکرمانی، ۱۳۸۲: ۱۹۶).

شاه نشین

تالار، خانه سنتی بروجردی ها، کاشان، قاجار.
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۵: ۳۶، با تغییرات نگارنده.
──
شاه نشین فضایی است فرو رفته در میان ضلع اصلی یا صدر تالار یا ایوان یا فضا های دیگر که محل مناسبی برای نشستن بزرگان است(مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳: ۱۱).
──

گوشوار

گوشوار، خانه مرتاض، یزد، قاجار، با تغییرات نگارنده.
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۵: با تغییرات نگارنده.
──
فضاهایی متقارن در طبقه بالا و در طرفین فضاهای مرتفعی مانند تالار و ایوان و معمولاً مشرف به آن ها.
──

پنج دری
پذیرایی
پنج دری، خانه مرتاض، یزد، قاجار.
نگارنده، ۱۳۹۳.
پذیرایی، خانه شماره ۳۹، شیراز، پهلوی دوم.
نگارنده، ۱۳۹۳.
پنج دری اطاق بزرگی است که پنج پنجره قدی در یک ردیف دارد و تناسباتش بر مبنای آنها شکل گرفته و ورودی یا ورودی های آن در طرفین یعنی اضلاع کوتاهتر واقع است. این اتاق به عنوان پذیرایی مورد استفاده قرار می گیرد. (مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵: ۱۱).
بزرگترین و پرتجمل ترین اتاق خانه است که جهت پذیرایی از مهمان استفاده می شود. مساحت آن به اندازۀ مساحت دو اتاق خواب است.


اتاق ناهارخوری
──
ناهارخوری، خانه شماره ۸، شیراز، پهلوی دوم.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید