اکتبر 25, 2020

دانلود پایان نامه درباره کارشناسی ارشد، سکوت کارکنان


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

  • فرهنگ و جو سازمانی اثر می­گذارد و با پیامدهای مثبت و منفی سازمانی مرتبط می باشد، حائز اهمیت می باشد (طالب­پور و غلامیان، 52:1389). توجه­های شغلی از اهمیت برخوردار هستند، زیرا مستقیم یا غیر مستقیم بر روی رفتار کاری تأثیر دارند. این تناظر برای رفتارشناسان سازمانی و روانشناسان تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

 

1-5) فرضیه­های پژوهش

 

فرضیه های این پژوهش بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش پژوهش مورد بهره گیری به توضیح زیر هستند: