دانلود پایان نامه
1-10. روش آزمون فرضيات
در اين تحقيق از روش “رگرسيون حداقل مربعات جزئي” براي تخمين رابطه بين متغيرها استفاده ميشود. هدف اين روش حداكثر نمودن واريانس توزیع است. بنابراين، ضريب تعيين و معنيداري روابط بين متغيرهاي اساسي تحقيق نشان دهنده مناسب بودن مدل هستند.
جهت آزمون فرضيات اين تحقيق 4 الگوي رگرسيوني برازش داده شده است. در اين الگوها متغيرهاي وابسته تحقيق شامل ارزش شركت و کارآیی مالي تابعي از سرمايه فكري و سرمايه نوآوري تلقي شدهاند. همچنين از متغيرهاي اندازه شركت و نرخ رشد فروش بعنوان متغيرهاي كنترل جهت خنثي كردن ويژگيهاي مختلف شركتهاي نمونه آماري استفاده شده است.
الگوي آزمون فرضيه اول Qit=β0+ β1 VAIC it+ β2SIZE it+ β3GROW it+ε it
الگوي آزمون فرضيه دوم Qit=β0+ β1 RDT it+ β2SIZE it+ β3GROW it+ε it
الگوي آزمون فرضيه سوم ROAit=β0+ β1VAIC it+ β2 SIZE it+ β3 GROW it+ε it
الگوي آزمون فرضيه چهارم ROAit=β0+ β1RDT it+ β2SIZE it+ β3GROW it+ε it
Qit: معيار كيوتوبين (شاخص ارزش شركت)
ROAit: بازده داراييهاي شركت (محاسبه شده در بند ب-3)
VAIC it: كارآيي سرمايه فكري (محاسبه شده در بند ب-1)
RDT it: شدت تحقيق و توسعه (محاسبه شده در بند ب-2)
SIZE it: لگاريتم طبيعي داراييهاي شركت (متغير كنترل اندازه شركت)
GROW it: نرخ رشد فروش (تفاوت بين درآمد فروش دوره t+1 و دوره t تقسيم بر درآمد فروش دوره t)
1-11. قلمرو زماني تحقيق
محدوده زماني تحقيق شامل شش سال متوالي از سال 1383 تا 1388 ميباشد كه بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از دادههاي واقعي اين سالها انجام ميپذيرد. براساس هدف تحقيق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسي و ارتباط بين متغيرها برازش ميگردد.
1-12. قلمرو مكاني تحقيق
قلمرو مكاني تحقيق بازار بورس اوراق بهادار تهران ميباشد و تمامي شركتهاي پذيرفته شده در بورس كه شرايط مذكور در بند جامعه آماري را داشته باشند؛ در نمونه آماري وارد ميشوند.
1-13. تعريف واژهگان تحقيق
سرمايه فكري: نوعي سرمايه ارزشمند است كه دارايي نامشهود يك سازمان شناخته ميشود. اقتصاد امروز مبتني بر سرمايه فكري است و كالاهاي آن دانش و اطلاعات هستند. سرمايه فكري عامل مهم فكري شامل دانش، اطلاعات، اموال فكري و تجربيات است كه ميتواند براي ايجاد ثروت به كار رود. اين مجموعه شامل قدرت فكري يا دانش مفيد است.
سرمايه نوآوري: سطح دانش موجود در واحد انتفاعي براي ايجاد محصولات جديد و كسب مزيت رقابتي متمايز بودن با عنوان سرمايه نوآوري تعبير ميشود. شاخص اندازهگيري اين متغير، شدت تحقيق و توسعه ميباشد.
ارزش شركت: جهت اندازهگيري ارزش شركت از معيار كيوتوبين استفاده ميشود. كيوتوبین عبارتست از نسبت ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت.
کارآیی مالي : در اين تحقيق جهت اندازهگيري کارآیی مالي از نسبت بازده داراييها استفاده ميشود. اين نسبت بيانگر كارآيي استفاده از داراييها است و ميزان سود به ازاي هر ريال از وجوه سرمايهگذاري شده در شركت را نشان ميدهد.
1-14. خلاصه فصل
در انجام هر تحقيق و پژوهشي يكي از مهمترين بخشها، ارائه طرح تحقيق (كليات) مناسب و كامل ميباشد. در اين فصل سعي شد تا با بيان كليه جوانب تحقيق، در خصوص مطالعه انجام شده اطلاعات كامل و قابل فهمي ارائه گردد.