دانلود پایان نامه

بين سرمايه فكري و عملكرد شركت رابطه مثبتي وجود دارد.
بين سرمايه فكري و عملكرد آتي شركت رابطه مثبتي وجود دارد.
بين نرخ رشد سرمايه فكري و عملكرد آتي شركت رابطه مثبت وجود دارد.
نقش سرمايه فكري در عملكرد صنايع مختلف، متفاوت است.
به گونه كلي، بررسي تحقيقات خارجي حاكي از اين است كه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركت رابطه مثبت وجود دارد. اما شدت اين رابطه در كشورها و صنايع مختلف متفاوت است. اين امر نشان دهنده اهميت نقش سرمايه فكري در ارتقا عملكرد مالي شركتهاي مختلف است.
کوجان سيوو (2005)
سرمايه فكري(IC) به قابليتهاي رقابتپذيري بسياري از شرکتها صرفنظر از صنعت اطلاق ميشود. سرمايه فكري شامل منابع غيرمادي مانند قابليتهاي کارکنان، منابع سازماني، روش عملياتي و روابط ذينفعان است. به سرمايه فكري اهميت داده ميشود. چرا که شرکتها به اطلاعات مربوط به آن احتياج دارند. اندازهگيري عملكرد موجود اساساً روي جنبههاي مالي و فيزيكي ناقص شرکتها متمرکز شده است و سيستمهاي اندازهگيري بدون اطلاعات مربوط به عملكرد است. به هر حال، در سالهاي اخير، ابزارها و روشهاي خاص بسياري براي اندازهگيري و مديريت گسترش يافته است. اين مقاله اطلاعاتي بر عملكرد شرکتهاي فنلاندي، بكاربرنده يكي از اين روشهاي جديد را ارايه ميکند. متدلوژي ضريب ارزش افزوده سرمايه فكري، توسعه يافته توسط پالیک براي اندازهگيري عملكرد کل يك شرکت بكار ميرود.
در اين تحقيق مفهوم تبعي درون يك شرکت بكار ميرود. اين روش بر اين اساس ساخته شده است که ايجاد ارزش از دو دسته منبع اوليه مشتق ميشود: منابع سرمايه فيزيكي و منابع سرمايه فكري. دادههاي مورد نياز براي محاسبه را ميتوان در سيستمهاي مالي موجود شرکت يافت.
مطالعه کمي و بر اساس دادههاي گردآوري شده اداره مرکزي آمار فنلاند است و شامل اطلاعات از سيستمهاي مالي شرکتهاي فنلاندي در طي سالهاي ٢٠٠١ تا ٢٠٠٣ ميباشد. رويهم رفته، در هر سال، تقريباً ٢٠٠٠٠ شرکت مطالعه شدند. ١١ تا از بزرگترين صنايع مشمول مطالعه بودند و مورد مقايسه قرار گرفتند.
از نقطهنظر کاربردي، اين مطالعه جهت شناخت اهميت يا توانايي صنايع مختلف مهم است. بر پايه نتايج، تفاوتهاي بزرگي ميان دو مقياس(VAIC , ICE) در شرکتها در صنايع مختلف وجود دارد. نتايج نشان ميدهد که شرکتهاي خدماتي بيشترين استفاده مؤثر را از همه منابعشان ميبرند. در عوض، کمترين کارايي را در اين ميانگين، شرکتهاي صنايع جنگل کاري و صنايع شيميايي داشتند. بر طبق نتايج ICE شرکتهاي بخش عرضه برق، گاز و آب بيشترين کارايي را در استفاده از سرمایه فکری داشتند.
از بعد علمي، مقاله شواهد تجربي از کاربرد يك ابزار اندازهگيري خاص ارايه ميکند. بعلاوه اين مقاله دانش عملكرد و بويژه عملكرد سرمایه فکری را در شرکتهاي فنلاندي افزايش ميدهد.
به هر حال، سرمايه فكري بايستي در محاسبات بكار رود، هر چند باز سئوالات بسياري در رابطه روش VAIC وجود دارد و اينكه چه روشي براي اندازهگيري IC درست و بيعيب است جاي سئوال دراد.
چن گوه (٢٠٠٥)
سرمايه فكري منبع کليدي خلق ارزش شده است؛ اين مطلب بخصوص در علم راهبردي اقتصاد صحيح است مانند بانكداري، جائيكه ارزش افزوده مؤسسات، سازمانها و اشخاص مستقيماً در ارتباط با دانش و سرمايه فكري آنهاست. اين مقاله عملكرد سرمايه فكري بانكهاي تجاري مالزي را در طي سالهاي ٢٠٠١ تا ٢٠٠٣ اندازه گرفته است. دادههاي موردنياز براي محاسبه کارايي سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه بكار رفته از گزارشات سالانه بدست آمدند.
اين مقاله اولين مطالعه بر روي عمكرد سرمايه فكري بانكهاي مالزي است. اين مقاله به بانكها اين امكان را ميدهد که مبناي خودشان را جهت الويتبندي و توسعه طرحهاي استراتژيك ، براساس سطح کارايي تعيين کنند. همچنين يافتهها به ذينفعان و سرمايهگذاران در تشخيص پتانسيل ايجاد ارزش بانكها و به سياستگذاران جهت فرمولبندي و ايفاي سياستها براي تأسيس يك بخش بانكداري ارتجاعي کمك ميکند.
اين مطالعه نشان داده که توانايي خلق ارزش بانكهاي داخلي و خارجي مالزي تا حد زيادي وابسته به HCE (کارآيي سرمايه انساني) است. آن بدين معني است که سرمايهگذاري در سرمايه انساني بازده نسبتاً بالاتري را نسبت به سرمايهگذاري در سرمايه فيزيكي و ساختاري دارد. اين مقاله همچنين نشان ميدهد که بانكهاي خارجي، بانكهاي کارآمدتري بودند اما در شرايط خلق ارزش، بانكهاي داخلي ارزش افزوده بيشتري را نسبت به بانكهاي خارجي خلق کردهاند.
آپوهامي (2007)
هدف اين مقاله تحقيق در خصوص اثر خلق ارزش در افزايش قيمت سهام سرمايه گذاري است. نويسنده از اطلاعات جمعآوري شده از دو منبع زير استفاده کرده است: 1- شرکتهاي ليست شده در بورس تايلند٢- ضريب ارزش افزوده فكري توسعه داده شده جهت تحقيق اثر کارآيي و خلق ارزش شرکت بر افزايش قيمت سهام سرمايهگذاران ، بعنوان مقياس سرمايه فكري و مدل رگرسيون چندگانه .
تحقيق از گزارشات سالانه حسابرسي شده قيمت بازار سهام بورس تايلند استفاده ميکند. جامعه آماري تحقيق شامل ٣٣ شرکت بيمه، مالي و بانكداري بورس تايلند در سال ٢٠٠٥ ميباشد.
تحقيق تجربي نشان داد که سرمايه فكري شرکت يك رابطه معني داري با افزايش قيمت سهام سرمايه گذاران دارد. يافتهها دانش پايه سرمايه فكري را افزايش ميدهد و مفهوم سرمايه فكري را در بدست آوردن ضريب رقابتي در اقتصاد پايدار مانند تايلند توسعه ميدهد. بدينگونه يك شرکت باتوجه به نتايج اين تحقيق ميتواند استراتژيهاي تجارياش را جهت افزايش کارايي منابعش و دست يافتن به مزاياي رقابتي پايدار فرمبندي کند. (آپوهامی ، ٢٠٠٧ )
ويليامز (٢٠٠٠)
اين تحقيق با ادبيات قبلي بر روشهاي آشكارسازي سرمايه فكري در دو روش عمده تفكيك شده است. نخست اين تحقيق يك آزمون طولي از روشهاي آشكارسازي سرمايه فكري در گزارشات سالانه از شرکتهاي ليست شده از سال ١٩٩٦ تا ٢٠٠٠ آماده ميکند دوم، اين مقاله رابطه ميان عملكرد سرمايه فكري و ميان آشكار سازي سرمايه فكري را تحقيق ميکند.
با توجه به اينكه اولين هدف اصلي اين مقاله به نتيجه رسيده است، بر اساس يافتههاي گزارش شده که در مقايسه نتايج سالانه دوره بررسي بدست آمده اين تحقيق يك افزايش عمده در ميزان افشاء سازي سرمايه فكري در گزارشات سالانه شرکتهاي سهامي عام بود.
در ارتباط با دومين هدف اصلي اين تحقيق، يافتههاي تجربي يك رابطه منظمي بين عملكرد سرمايه فكري و ميزان افشاء در طي دوره بررسي نشان نداد. نتايج بهرحال اظهار ميکند اگر عملكرد سرمايه فكري مقدار بالايي باشد افشاء سازي کاهنده است.